Page 563 - Biblia Català TBS
P. 563

8 i conspiraren, tots ells juntament, per venir a lluitar contra Jerusalem, i per causar-li perjudici.
9 I nosaltres pregàrem al nostre Déu, i a causa d’ells posàrem vi- gilància nit i dia per defensar-nos contra ells.
10 I Judà digué: La força dels tra- giners s’ha afeblit, i hi ha molta runa, i no podem reconstruir la muralla.
11 I els nostres enemics digueren: No ho sabran i no ho veuran  ns que serem enmig d’ells, i els matarem, i farem aturar l’obra.
12 I s’esdevingué que, quan vingue- ren els jueus que vivien prop d’ells, ens digueren deu vegades: De tots els llocs que tornareu a nosaltres.
13 Per això vaig posar, als indrets on la muralla era més baixa, als llocs descampats, hi vaig posar el poble segons les seves famílies, amb llurs espases, llurs llances i llurs arcs.
14 I ho vaig inspeccionar, i em vaig alçar, i vaig dir als nobles i als ma- gistrats, i a la resta del poble: No els tingueu por; recordeu el Senyor, l’únic gran i temible, i lluiteu pels vostres germans, els vostres  lls i les vostres  lles, les vostres mullers i les vostres llars.
15 I s’esdevingué, quan els nostres enemics saberen que coneixíem llurs intencions, i que Déu havia frustrat llur designi, que tots nosaltres tornà- rem a la muralla, cadascú a la seva feina.
16 I s’esdevingué, des d’aquell dia, que la meitat dels meus servents treballaven en l’obra, i l’altra mei- tat d’ells estaven preparats amb les llances, els escuts i els arcs i les cui- rasses; i els dirigents eren rere tota la casa de Judà.
17 Els qui construïen la muralla, i els qui traginaven i pujaven la càrrega, treballaven en l’obra amb una de les seves mans, i amb l’altra empunyaven l’arma.
4:14 Dt 1:29 4:20 Ex 14:14 5:3 Lv 25:35-38
Nehemies 4, 5
18 I tots els que construïen portaven la seva espasa cenyida als lloms mentre construïen, i el qui feia sonar el corn era al meu costat.
19 I vaig dir als nobles i als magis- trats i a la resta del poble: L’obra és considerable i extensa, i nosaltres ens trobem disseminats per la mura- lla, allunyats els uns dels altres.
20 En qualsevol lloc que escolteu el so del corn, reuniu-vos allà amb nosaltres: el nostre Déu lluitarà per nosaltres.
21 I nosaltres treballàvem en l’obra; i la meitat d’ells estaven preparats amb les llances, des de la pujada de l’alba  ns a la sortida dels estels.
22 També en aquell temps vaig dir al poble: Que tothom passi la nit a Jerusalem amb el seu servent, a   que de nit ells facin la vigilància per a nosaltres, i així de dia puguem dedicar-nos a l’obra.
23 I ni jo ni els meus germans, ni els meus servents, ni els homes de la guàrdia que eren rere meu, cap de nosaltres ens trèiem els vestits, cada home portava la seva arma i l’aigua.
5
Llavors hi hagué una gran queixa
del poble i de les seves mullers contra els seus germans els jueus.
2 I n’hi havia que deien: Nosaltres, els nostres  lls i les nostres  lles, som molts, i hem hagut de comprar gra d’ells, a   de poder menjar i so- breviure.
3 I n’hi havia que deien: Hem hagut d’empenyorar els nostres camps i les nostres vinyes i les nostres cases, per comprar gra a causa de la fam.
4 I n’hi havia que deien: Hem hagut de demanar diners en préstec sobre els nostres camps i les nostres vinyes per pagar el tribut reial.
5 I ara, la nostra carn és com la carn dels nostres germans, els nostres  lls són com els seus  lls; i, heus aquí,
555


   561   562   563   564   565