Page 566 - Biblia Català TBS
P. 566

Nehemies 7
torns de guàrdia entre els habitants de Jerusalem: cadascú en el seu lloc de guàrdia, i cadascú davant de casa seva.
4 I la ciutat era molt espaiosa i gran, però el poble era poc nombrós enmig d’ella, i no hi havia cases construïdes.
5 Llavors, el meu Déu em cà al cor que aplegués els nobles, i els ma- gistrats, i el poble, per registrar-los segons la seva genealogia. I vaig trobar un llibre de la genealogia dels que havien pujat al principi, i hi vaig trobar escrit:
6 Aquests foren els lls de la pro- víncia de Judà que pujaren de la captivitat, dels exiliats que deportà Nabucodonosor, rei de Babilònia, i tornaren a Jerusalem i a Judà, cadas- cú a la seva ciutat;
7 els quals vingueren amb Zorobabel, Jeixua, Nehemià, Azarià, Raamià, Nahamaní, Mordocai, Bilxan, Mispèret, Bigvai, Nehum, Baanà. El nombre dels homes del poble d’Israel:
8 Els lls de Paroix, dos mil cent setanta-dos;
9 els lls de Xefatià, tres-cents setanta-dos;
10 els fills d’Arah, sis-cents cinquanta-dos;
11 els lls de Pahat-Moab, és a dir, els lls de Jeixua i de Joab, dos mil vuit-cents divuit;
12 els lls d’Elam, mil dos-cents cinquanta-quatre;
13 els lls de Zatú, vuit-cents quaranta-cinc;
14 els lls de Zacai, set-cents seixanta; 15 els lls de Binnui, sis-cents quaranta-vuit;
16 els lls de Bebai, sis-cents vint-i-vuit;
17 els lls d’Azgad, dos mil tres- cents vint-i-dos;
18 els lls d’Adonicam, sis-cents seixanta-set;
7:5 1Cr 9:1 7:6-73 Esd 2:1-70 558
19 els lls de Bigvai, dos mil seixanta-set;
20 els fills d’Adín, sis-cents cinquanta-cinc;
21 els fills d’Ater, d’Hizquià, noranta-vuit;
22 els lls d’Haixum, tres-cents vint-i-vuit;
23 els lls de Bessai, tres-cents vint-i-quatre;
24 els lls d’Harif, cent dotze;
25 els lls de Gabaon, noranta-cinc; 26 els homes de Betlem i de Netofà, cent vuitanta-vuit;
27 els homes d’Anatot, cent vint-i-vuit; 28 els homes de Betazmàvet, quaranta-dos;
29 els homes de Quiriat-Jearim, de Que rà i de Beerot, set-cents quaranta-tres;
30 els homes de Ramà i Gueba, sis- cents vint-i-un;
31 els homes de Micmàs, cent vint-i-dos;
32 els homes de Betel i d’Ai, cent vint-i-tres;
33 els homes de l’altre Nebó, cinquanta-dos;
34 els lls de l’altre Elam, mil dos- cents cinquanta-quatre;
35 els lls d’Harim, tres-cents vint; 36 els lls de Jericó, tres-cents quaranta-cinc;
37 els lls de Lod, d’Hadid i d’Onó, set-cents vint-i-un;
38 els lls de Senaà, tres mil nou- cents trenta.
39 Els sacerdots eren: els lls de Jedaià, de la casa de Jeixua, nou- cents setanta-tres;
40 els fills d’Immer, mil cinquanta-dos;
41 els lls de Paixhur, mil dos-cents quaranta-set;
42 els lls d’Harim, mil disset.
43 Els levites: els lls de Jeixua i de Cadmiel, dels lls d’Odavià, setanta-quatre.


   564   565   566   567   568