Page 567 - Biblia Català TBS
P. 567

44 Els cantors: els lls d’Assaf, cent quaranta-vuit.
45 Els porters: els lls de Xal·lum, els lls d’Ater, els lls de Talmon, els lls d’Acub, els lls d’Hatità, els lls de Xobai, en total, cent trenta-vuit.
46 Els netineus: els lls de Sihà, els lls d’Hassufà, els lls de Tabaot,
47 els lls de Querós, els lls de Sià, els lls de Padon,
48 els lls de Lebanà, els lls d’Hagabà, els lls de Xalmai,
49 els lls d’Hanan, els lls de Guidel, els lls de Gàhar,
50 els lls de Reaià, els lls de Ressín, els lls de Necodà,
51 els lls de Gazam, els lls d’Uzà, els lls de Passéah,
52 els lls de Bessai, els lls de Meünim, els lls de Nefussim,
53 els lls de Bacbuc, els lls d’Hacufà, els lls d’Harhur,
54 els lls de Baslit, els lls de Mehidà, els lls d’Harxà,
55 els lls de Barcós, els lls de Sisserà, els lls de Tèmah,
56 els lls de Nessíah, els lls d’Hatifà.
57 Els lls dels servents de Salomó eren: els lls de Sotai, els lls de Sofèret, els lls de Perudà,
58 els lls de Jalà, els lls de Darcon, els lls de Guidel,
59 els lls de Xefatià, els lls d’Hatil, els lls de Poquèret-Assebaïm, els lls d’Amon.
60 Tots els netineus i els lls dels servents de Salomó foren tres-cents noranta-dos.
61 I aquests eren els que pujaren de Tel-Mèlah, Tel-Harxà, Querub, Adon i Immer, que no pogueren demostrar la casa dels seus pares ni que el seu llinatge fos d’Israel:
62 els lls de Delaià, els lls de Tobià, els lls de Necodà, sis-cents quaranta-dos.
8:1 Esd 7:6
Nehemies 7, 8
63 I dels sacerdots: els lls d’Hobaià, els lls de Cos, els lls de Barzil·lai, que prengué muller de les lles de Barzil·lai, el gaaladita, i ell fou ano- menat amb el nom d’ells.
64 Aquests cercaren el seu registre entre els inscrits en la genealogia, però no fou trobat, i ells foren exclo- sos del sacerdoci com a profans.
65 I el Tirxatà els digué que no mengessin de les coses més santes ns que hi hagués un sacerdot amb Urim i amb Tummim.
66 Tota la congregació reunida era de quaranta-dos mil tres-centes seixanta persones,
67 a part dels seus servents i les seves serventes, que eren set mil tres-cents trenta-set: i entre ells hi havia dos-cents quaranta-cinc can- tors i cantores.
68 Els seus cavalls eren set-cents trenta-sis; els seus muls, dos-cents quaranta-cinc;
69 els camells, quatre-cents trenta- cinc; els ases, sis mil set-cents vint.
70 I una part dels caps de les cases pairals donaren per a l’obra. El Tirxatà donà per al tresor mil dàrics d’or, cinquanta vasos i cinc-centes trenta túniques sacerdotals.
71 I alguns dels caps de les cases pairals donaren al tresor de l’obra vint mil dàrics d’or i dues mil dues-centes mines de plata.
72 I el que donaren el restant del poble fou vint mil dàrics d’or, i dues mil mines de plata, i seixanta-set túniques sacerdotals.
73 I els sacerdots, i els levites, i els porters, i els cantors, i alguns del poble i els netineus, i tot Israel habi- taren a les seves ciutats. I en arribar el mes setè, els lls d’Israel eren a les seves ciutats.
8
I tot el poble fou reunit com un sol home a la plaça que hi havia
559


   565   566   567   568   569