Page 569 - Biblia Català TBS
P. 569

18 I Esdres llegí cada dia en el llibre de la Llei de Déu, des del primer dia  ns al darrer dia; i celebraren la festa durant set dies, i el dia vuitè feren un aplec solemne, segons l’ordenança.
9I el dia vint-i-quatre del mateix mes es reuniren els  lls d’Israel, per fer un dejuni, i portaven roba de sac, i terra sobre ells.
2 I el llinatge d’Israel s’havia sepa- rat de tots els estrangers; i es posaren drets, i confessaren llurs pecats, i les iniquitats dels seus pares.
3 I drets al seu lloc, llegiren en el llibre de la Llei de Jahveh, llur Déu, durant una quarta part del dia, i una altra quarta part confessaven els pecats, i es prosternaven davant Jahveh, el seu Déu.
4 I Jeixua i Baní, Cadmiel, Xebanià, Bunní, Xerebià, Baní i Quenaní es posaren drets a l’esglaonada de la tribuna dels levites, i invocaren en veu alta Jahveh, llur Déu.
5 I els levites Jeixua i Cadmiel, Baní, Haixabneià, Xerebià, Odavià, Xebanià i Petahià digueren: Aixequeu-vos, beneïu Jahveh, el vostre Déu, des de sempre i per sem- pre: i que sigui beneït el teu Nom gloriós, que és exalçat per damunt de tota benedicció i lloança.
6 Tu ets Ell, Jahveh. Tu tot sol has fet els cels, els cels dels cels i tot llur exèrcit, la terra i tot el que hi ha sobre ella, els mars i tot el que hi ha en ells, i tu els preserves la vida a tots; i l’exèrcit dels cels t’adora.
7 Tu ets Ell, Jahveh, el Déu que escollires Abram, i el feres sortir d’Ur dels caldeus, i li posares el nom d’Abraham;
8 i trobares que el seu cor era  del envers tu, i feres amb ell un pacte per donar-li la terra dels cananeus, els hittites, els amorreus i els peri- zites i els jebuseus i els guirgaixites,
8:18 Dt 31:10-13 9:7 Gn 12:1; 17:5 9:9 Ex 3:7
Nehemies 8, 9
per donar-la a llur descendència; i tu complires les teves paraules, perquè tu ets just.
9 I veieres l’a icció dels nostres pares a Egipte, i escoltares el seu crit vora el Mar Roig.
10 I feres senyals i prodigis contra el Faraó i contra tots els seus servents, i contra tot el poble de la seva terra: perquè tu saps que actuaren orgullo- sament contra ells. I tu et feres un Nom, com en aquest dia.
11 I partires el mar davant d’ells, i passaren pel mig del mar, per terra eixuta, i llançares els seus perse- guidors a les profunditats, com una pedra dins de les aigües encrespa- des.
12 I els guiares de dia amb una columna de núvol, i de nit amb una columna de foc, per il·luminar-los el camí per on anaven.
13 I baixares a la muntanya de Sinaí, els parlares des dels cels, i els dona- res judicis justos i lleis veritables, estatuts i manaments excel·lents.
14 I els donares a conèixer el teu sant dissabte, i els manares mana- ments, i estatuts, i la llei per mitjà de Moisès, el teu servent.
15 I els donares pa dels cels per a la seva fam, i els feres eixir aigua de la roca per a la seva set; i els digueres que entressin a posseir la terra que tu havies jurat de donar-los.
16 Però ells i els nostres pares actua- ren orgullosament, i enduriren llur bescoll, i no escoltaren els teus ma- naments,
17 i refusaren d’obeir, i no recor- daren els teus prodigis que feres entre ells, i enduriren llur bescoll, i designaren un cap per tornar-se’n a la seva servitud, en llur rebel·lió. Tu, però, ets un Déu perdonador, misericordiós i compassiu, lent per a la ira i gran en misericòrdia, i no els abandonares.
561


   567   568   569   570   571