Page 571 - Biblia Català TBS
P. 571

34 i els nostres reis, els nostres dirigents, els nostres sacerdots, i els nostres pares, no han complert la teva llei ni han estat atents als teus manaments ni als teus testimonis, que tu has testi cat contra ells.
35 Però ells, quan estaven en el seu regne, i enmig de la teva abundància de béns que tu els havies donat, i en l’extensa i fèrtil terra que tu els havies posat davant, no et serviren, ni tornaren enrere de les seves males accions.
36 Heus aquí, avui nosaltres som uns servents, i la terra que donares als nostres pares per menjar del seu fruit i dels seus béns, heus aquí, ara nosaltres som uns servents en ella; 37 i la seva producció es multiplica per als reis que tu has posat sobre nosaltres, a causa dels nostres pe- cats, i tenen domini sobre els nos- tres cossos i sobre el nostre bestiar, segons la seva voluntat; i nosaltres estem en una gran a icció.
38 A causa, doncs, de tot això, fem un pacte ferm, i el con rmem per escrit, i està segellat pels nostres caps, levites i sacerdots.
Nehemies 9, 10
15 Bunní, Azgab, Bebai,
16 Adonià, Bigvai, Adín,
17 Ater, Hizquià, Azur,
18 Odià, Haixum, Bessai,
19 Harif, Anatot, Nebai,
20 Magpiaix, Meixul·lam, Hezir, 21 Meixezabel, Sadoc, Jadua,
22 Pelatià, Hanan, Anaià,
23 Oixea, Hananià, Haixub,
24 Loheix, Pilhà, Xobec,
25 Rehum, Haixabnà, Maasseià, 26 i Ahià, Hanan, Anan,
27 Mal·luc, Harim, Baanà.
28 I la resta del poble, els sacerdots, els levites, els porters, els cantors, els netineus, i tots els qui s’havien separat dels pobles de les terres per complir la llei de Déu, amb les seves mullers, els seus  lls i les seves  - lles, tots els que tenien enteniment i discerniment,
10
2 Seraià, Azarià, Irmeià,
3 Paixhur, Amarià, Malquià,
4 Hatuix, Xebanià, Mal·luc,
5 Harim, Meremot, Obadià,
6 Daniel, Guinneton, Baruc,
7 Meixul·lam, Abià, Miamín,
8 Maazià, Bilgà, Xemaià. Aquests
són els sacerdots.
9 I els levites: Jeixua,  ll d’Azanià, Binnui, dels fills d’Henadad, Cadmiel;
10 i els seus germans: Xebanià, Odià, Quelità, Pelaià, Hanan,
11 Micà, Rehob, Haixabià,
12 Zacur, Xerebià, Xebanià,
13 Odià, Baní, Beninu.
14 Els caps del poble: Paroix, Pahat-
Moab, Elam, Zatú, Baní,
29 s’ajuntaren als seus germans, els seus nobles, i es comprometeren amb una maledicció i amb un jura- ment que caminarien en la llei de Déu, la qual fou donada per mitjà de Moisès, servent de Déu, i que observarien i practicarien tots els ma- naments de Jahveh, el nostre Senyor, i els seus judicis i els seus estatuts; 30
I el segellaren: Nehemies, el
i que no donaríem les nostres  lles als pobles d’aquella terra, i que no prendríem les seves  lles per als nostres  lls;
31 i que no compraríem res en dissabte ni en un dia sant als pobles d’aquella terra que vinguessin a vendre les mercaderies i el gra en dissabte; i que deixaríem reposar la terra l’any setè, i condonaríem qual- sevol deute.
tirxatà,  ll d’Hacalià, i Sidquià,
10:30 Dt 7:3; Esd 9:12-14 10:31 Ex 23:11
32 I ens imposàrem manaments per a nosaltres: de donar el terç d’un xèquel cada any per al servei de la casa del nostre Déu,
33 per als pans de l’arranjament, i per al present continu, i per a l’holocaust continu dels dissabtes,
563


   569   570   571   572   573