Page 573 - Biblia Català TBS
P. 573

13 i els seus germans, caps de fa- mília: dos-cents quaranta-dos; i Amaixessai, ll d’Azarel, ll d’Ahzai, ll de Meixil·lemot, ll d’Immer,
14 i els seus germans, homes va- lents: cent vint-i-vuit. I Zabdiel, ll d’Aguedolim, era el seu prefecte.
15 I els levites: Xemaià, ll d’Haixub, ll d’Azricam, ll d’Haixabià, ll de Bunní;
16 i Xabetai i Jozabad, caps dels levites, s’encarregaven de les feines exteriors de la casa de Déu;
17 i Matanià, ll de Micà, ll de Zabdí, ll d’Assaf, el principal, que començava la lloança durant la pre- gària; i Bacbuquià, el segon entre els seus germans; i Abdà, ll de Xammua, ll de Galal, ll de Jedutun. 18 Tots els levites residents a la ciu- tat santa: dos-cents vuitanta-quatre.
19 I els porters: Acub, Talmon, i els seus germans, guardians dels por- tals, eren cent setanta-dos.
20 I la resta d’Israel, els sacerdots i els levites s’instal·laren per totes les ciutats de Judà, cadascú a la seva propietat.
21 I els netineus habitaren a l’Ófel; i Sihà i Guixpà presidien sobre els netineus.
22 I el supervisor dels levites de Jerusalem era Uzí, ll de Baní, ll d’Haixabià, ll de Matanià, ll de Micà; dels lls d’Assaf, dels cantors, que eren al servei de la casa de Déu. 23 Perquè referent a ells hi havia un manament del rei, i un reglament xat per a les activitats diàries dels cantors.
24 I Petahià, ll de Meixezabel, dels lls de Zèrah, ll de Judà, estava a les ordres del rei en tots els afers del poble.
25 Quant a les viles i als seus camps, alguns dels lls de Judà habitaren
Nehemies 11, 12
a Quiriat-Arbà i les seves viles, i a Dibon i les seves viles, i a Jecabseel i les seves viles,
26 i a Jeixua, i a Moladà, i a Betpèlet, 27 i a Hassar-Xual, i a Beerxeba i les seves viles,
28 iaSiclag,iaMeconàialesseves viles,
29 i a Enrimmon, i a Sorà, i a Jarmut; 30 Zanóah, Adul·lam, i les seves viles, Laquix i els seus termes, Azecà i les seves viles. I s’establiren des de Beerxeba ns a la vall d’Hinnom.
31 I els lls de Benjamí habitaren des de Gueba ns a Micmàs, i Ai, i Betel i les seves viles,
32 Anatot, Nob, Ananià,
33 Hassor, Ramà, Guitaim,
34 Hadid, Seboïm, Nebal·lat,
35 Lod, i Onó, la vall d’Haraixim.
36 I dels levites hi havia reparti- ments a Judà i a Benjamí.
I aquests eren els sacerdots i
els levites que pujaren amb Zorobabel, ll de Salatiel, i amb Jeixua: Seraià, Irmeià, Ezrà,
2 Amarià, Mal·luc, Hatuix,
3 Xecanià, Rehum, Meremot,
4 Idó, Guinnetoi, Abià,
5 Miamín, Maadià, Bilgà,
6 Xemaià i Joiarib, Jedaià,
7 Sal·lú, Amoc, Hilquià, Jedaià. Aquests eren els sacerdots princi- pals i els seus germans en temps de Jeixua.
8 I els levites eren: Jeixua, Binnui, Cadmiel, Xerebià, Jehudà, Matanià, el qual dirigia els psalms d’acció de gràcies amb els seus germans.
9 I Bacbuquià i Unní, els seus ger- mans, eren enfront d’ells en les guàrdies.
10 I Jeixua engendrà Joiaquim, i Joiaquim engendrà Eliaixib, i Eliaixib engendrà Joiadà,
11 i Joiadà engendrà Johanan, i Johanan engendrà Jadua.
12
565


   571   572   573   574   575