Page 574 - Biblia Català TBS
P. 574

Nehemies 12
12 I en els dies de Joiaquim els caps de les famílies sacerdotals eren: de Seraià, Meraià; d’Irmeià, Hananià; 13 d’Esdres, Meixul·lam; d’Amarià, Jehohanan;
14 de Melicú, Jonatan; de Xebanià, Jossef;
15 d’Harim, Adnà; de Meraiot, Helcai;
16 d’Idó, Zacaries; de Guinnetoi, Meixul·lam;
17 d’Abià, Zicrí; de Miniamín, de Maadià, Piltai;
18 de Bilgà, Xammua; de Xemaià, Jehonatan;
19 i de Joiarib, Matenai; de Jedaià, Uzí;
20 de Sal·lú, Cal·lai; d’Amoc, Éber; 21 d’Hilquià, Haixabià; de Jedaià, Netanel.
22 En els dies d’Eliaixib, de Joiadà, i de Johanan i Jadua, els levites foren inscrits caps de les cases pairals; també els sacerdots, ns al regnat de Darius, el persa.
23 Els lls de Leví, caps de les cases pairals, foren inscrits en el llibre de les Cròniques ns al dies de Johanan, ll d’Eliaixib.
24 Els caps dels levites eren: Haixabià, Xerebià i Jeixua, ll de Cadmiel, i els seus germans enfront d’ells, per lloar i donar gràcies d’acord amb el manament de David, home de Déu, torn rere torn.
25 Matanià, i Bacbuquià, Obadià, Meixul·lam, Talmon, Acub, eren els porters que guardaven els magat- zems vora els portals.
26 Aquests visqueren durant els dies de Joiaquim, ll de Jeixua, ll de Jossadac, i en els dies del governa- dor Nehemies, i del sacerdot Esdres, l’escriba.
27 I a la dedicació de la muralla de Jerusalem cercaren els levites de tots els seus llocs per portar-los a Jerusalem, per fer la dedicació amb
12:23 1Cr 23 a 26 566
alegria i amb accions de gràcies i amb càntic, címbals, psalteris, i amb arpes.
28 I els lls dels cantors s’aple- garen del districte de l’entorn de Jerusalem, i de les viles de Netofà, 29 de la casa de Guilgal, i dels ter- mes de Gueba i Azmàvet, perquè els cantors havien construït viles per a si mateixos al voltant de Jerusalem. 30 I els sacerdots i els levites es pu- ri caren, i puri caren el poble, i els portals, i la muralla.
31 I vaig fer pujar els dirigents de Judà dalt de la muralla, i vaig posar dos grans grups per a les accions de gràcies. L’un vers la dreta de la muralla, al portal del Femer;
32 i darrere d’ells hi anava Oixaià, i la meitat dels caps de Judà,
33 i Azarià, Ezrà i Mexul·lam,
34 Jehudà i Biniamín i Xemaià i Irmeià,
35 i alguns dels lls dels sacer- dots amb trompetes: Zecarià, ll de Jonatan, ll de Xemaià, ll de Matanià, ll de Micà, ll de Zacur, ll d’Assaf;
36 i els seus germans Xemaià i Azarel, Milalai, Guilalai, Maai, Netanel i Jehudà, Hananí, amb els instruments per als càntics de David, home de Déu, i Esdres, l’escriba, era davant d’ells.
37 I al portal de la Font pujaren dret amunt pels graons de la ciutat de David, per la pujada de la muralla, des de la casa de David ns al portal de les Aigües, vers l’est.
38 I el segon grup d’acció de gràcies anaven vers la part oposada, i jo darrere, i l’altra meitat del poble per damunt de la muralla, des de la torre dels Forns ns a la muralla Ampla,
39 i des del portal d’Efraïm al portal Vell, i ns al portal dels Peixos, i ns a la torre d’Hananel, i ns a la torre del Centenar, i ns al portal de les


   572   573   574   575   576