Page 576 - Biblia Català TBS
P. 576

Nehemies 13
abandonat la casa de Déu? I vaig reunir els levites i els cantors, i els vaig posar als seus llocs.
12 Llavors tot Judà portà el delme del gra, i del most, i de l’oli, a les cambres dels tresors.
13 I vaig nomenar tresorers sobre els tresors, Xelemià, el sacerdot, i Sadoc, l’escriba, i Pedaià, dels levi- tes; i ajudant-los hi havia Hanan, ll de Zacur, ll de Matanià; perquè eren considerats dels, i ells havien de distribuir les porcions als seus germans.
14 Recorda’t de mi, Déu meu, per això, i no esborris les misericòrdies que he fet per la casa del meu Déu, i per les seves observances.
15 En aquells dies, vaig veure a Judà alguns que trepitjaven els cups en el dia de repòs, i portaven feixos i carregaven els ases, i també vi, raïms i gues, i tota mena de càrre- ga, i ho portaven a Jerusalem el dia de repòs, i vaig testi car contra ells aquell dia que feien la venda dels queviures.
16 I els de Tir, que habitaven allà, portaven peix i tota mena de merca- deria i ho venien el dia de repòs als lls de Judà, i a Jerusalem.
17 I em vaig enfrontar amb els no- bles de Judà, i els vaig dir: ¿Com és que feu això tan dolent, i que profa- neu el dia de repòs?
18 ¿No ho feren així els vostres pares, i el nostre Déu portà sobre nosaltres tot aquest mal, i sobre aquesta ciutat? I vosaltres afegiu ira sobre Israel, profanant el dia de repòs.
19 I s’esdevingué, quan els portals de Jerusalem començaven a enfos- quir-se abans del dia de repòs, que vaig manar que tanquessin els ba- tents, i vaig manar que no els obris- sin ns després del dia de repòs; i vaig posar dels meus servents a les
portes, a  que no s’hi entrés cap càrrega el dia de repòs.
20 I els mercaders i els venedors de tota mena de mercaderies passaren la nit fora de Jerusalem una o dues vegades.
21 Llavors vaig testi car contra ells, i els vaig dir: Per quina raó passeu la nit davant de la muralla? Si ho repe- tiu, estendré la mà contra vosaltres. Des d’aquell temps no vingueren més el dia de repòs.
22 I vaig dir als levites que es puri- quessin, i vinguessin a vigilar els portals, per santi car el dia de repòs. També per això recorda’t de mi, Déu meu, i tingues compassió de mi, d’acord amb la teva gran misericòr- dia.
23 També, en aquells dies, vaig veure que hi havia jueus que s’havien casat amb dones d’Asdod, d’Ammon i de Moab,
24 i la meitat dels seus lls parlaven asdodià, i no sabien parlar la llengua dels jueus, sinó que parlaven segons la llengua dels diversos pobles.
25 I em vaig enfrontar amb ells, i els vaig maleir, i en vaig colpir alguns d’ells, i vaig arrencar el seu cabell, i els vaig fer jurar per Déu: No dona- reu les vostres lles als seus lls, ni prendreu llurs lles per als vostres lls ni per a vosaltres.
26 ¿No pecà en aquestes coses Salomó, rei d’Israel? Malgrat que entre les moltes nacions no hi havia cap rei com ell, estimat pel seu Déu; i Déu el féu rei sobre tot Israel: també a ell les dones estrangeres el feren pecar.
27 ¿I us escoltarem a vosaltres per fer tot aquest gran mal, per ser in - dels al nostre Déu, casant-vos amb dones estrangeres?
28 I un dels lls de Joiadà, ll del gran sacerdot Eliaxib, era gendre de Sanbal·lat, l’horonita, i el vaig apar- tar lluny de mi.
13:15 Ex 20:10; Ne 10:31 13:23 Esd 9:2 13:26 1Re 11:1 568


   574   575   576   577   578