Page 575 - Biblia Català TBS
P. 575

Ovelles, i s’aturaren al portal de la Presó.
40 I els dos grups d’accions de gràcies s’aturaren a la casa de Déu; i jo, i la meitat dels magistrats que anaven amb mi;
41 i els sacerdots Eliaquim, Maasseià, Miniamín, Micaià, Elioenai, Zecarià, Hananià, amb trompetes;
42 i Maasseià, i Xemaià, i Elazar, i Uzí, i Jehohanan, i Malquià, i Elam, i Ézer, i els cantors cantaven amb veu forta, i Izrahià, el director.
43 I aquell dia oferiren grans sa- cri cis, i s’alegraren, perquè Déu els havia fet alegrar amb gran goig; i també, les dones i els nens s’alegraren, i el goig de Jerusalem s’escoltava des de lluny.
44 I aquell dia alguns foren nome- nats sobre les cambres dels tresors, de les ofrenes elevades, dels primers fruits i dels delmes, per aplegar-hi, dels camps de les ciutats, les porcions que la Llei assignava als sacerdots i als levites. Perquè Judà estava gojós de veure que els sacerdots i els levites ministraven.
45 I els cantors i els porters guar- daven el precepte del seu Déu, i el precepte de la puri cació, segons el manament de David i de Salomó, el seu  ll.
46 Perquè des d’antic, des dels dies de David i Assaf, hi havia caps dels cantors, i es cantaven cants de lloan- ça i d’acció de gràcies a Déu.
47 I tot Israel, en els dies de Zorobabel i en els dies de Nehemies, donaven les porcions als cantors i als porters, cada dia la seva porció, i santi caven porcions per als levites, i els levites santi caven porcions per als  lls d’Aaron.
Nehemies 12, 13
ammonites i els moabites no po- drien entrar mai en la congregació deDéu,
2 perquè no havien vingut davant dels  lls d’Israel amb pa i amb aigua, i havien llogat contra ells Balaam per maleir-los: però el nostre Déu tornà la maledicció en benedic- ció.
3 I s’esdevingué, quan ells escolta- ren la llei, que separaren d’Israel tot el poble barrejat.
4 I abans d’això, el sacerdot Eliaxib, encarregat de les cambres de la casa del nostre Déu, que s’havia empa- rentat amb Tobià,
5 li havia preparat una gran cam- bra, on abans hi posaven les ofrenes, l’encens i els objectes, i el delme del gra, del most, i de l’oli, que era manat de donar per als levites i els cantors i els porters, i l’ofrena eleva- da dels sacerdots.
6 I quan s’esdevingué tot això, jo no era a Jerusalem, perquè l’any trenta-dos d’Artaxerxes, rei de Babilònia, havia tornat al rei. I al cap d’un temps, vaig demanar un permís al rei,
7 i vaig venir a Jerusalem, i em vaig assabentar del mal que Eliaxib havia fet per causa de Tobià, preparant-li una cambra als patis de la casa de Déu.
8 I em semblà molt malament, i vaig llançar tots els objectes de la casa de Tobià fora de la cambra,
9 i vaig manar que puri quessin les cambres,ivaigtornarallàelsobjec- tes de la casa de Déu amb l’ofrena i l’encens.
10 I vaig saber que no havien estat donades les porcions dels levites, i que els levites i els cantors que complien el ministeri havien marxat cadascú al seu camp.
13
poble, i s’hi trobava escrit que els
Aquell dia, fou llegit en el
llibre de Moisès, a orelles del
I em vaig enfrontar amb els ma-
13:1 Dt 23:3, 4 13:4 Ne 2:10 13:6 Ne 5:14
11
gistrats, i els vaig dir: Per què s’ha
567


   573   574   575   576   577