Page 579 - Biblia Català TBS
P. 579

diran: El rei Assuer digué que fessin venir la reina Vaixtí davant d’ell, però ella no hi volgué anar.
18 I avui mateix les dames de Pèrsia i de Mèdia, en saber el que ha fet la reina, en parlaran a tots els caps del rei, i hi haurà molt de menyspreu i indignació.
19 Si al rei li sembla bé, que surti de la seva presència un decret reial, i que sigui escrit segons les lleis de Pèrsia i de Mèdia, i serà irrevocable: Que Vaixtí no vingui més davant del rei Assuer, i que el rei atorgui la seva dignitat reial a una altra que sigui millor que ella.
20 I el decret, que el rei promulgui, que sigui publicat per tot el seu reialme, per extens que sigui; i totes les mullers hauran de respectar els seus marits, dels més grans als més petits.
21 I la cosa semblà bé als ulls del rei i dels prínceps, i el rei féu segons la paraula de Memucan;
22 i envià cartes a totes les provín- cies del rei, a cada província segons la seva escriptura, i a cada poble segons la seva llengua, a   que el marit tingués l’autoritat a casa seva, i que s’hi parlés la llengua del seu poble.
2Després d’aquestes coses, apai- vagada ja la ira del rei Assuer, es recordà de Vaixtí i del que havia fet i del que havia estat decretat referent a ella.
2 Llavors els servents del rei, els seus ministres, digueren: Que cer- quin per al rei dones joves verges, boniques de veure;
3 i que el rei designi inspectors en totes les províncies del seu regne, i que reuneixin totes les joves verges, boniques de veure, a Susa, la capital, a la casa de les dones, sota la custò- dia d’Egai, eunuc del rei, guarda de les dones, que els donarà els seus cosmètics;
1:19 Dn 6:8 2:6 2Re 24:10-16
Ester 1, 2
4 i la jove que sembli bé als ulls del rei, que sigui reina en lloc de Vaixtí. I això va plaure als ulls del rei, i ho féu així.
5 Hi havia a Susa, la capital, un home jueu anomenat Mardoqueu,  ll de Jaïr,  ll de Ximí,  ll de Quix, de la tribu de Benjamí,
6 que havia estat deportat de Jerusalem amb els exiliats que foren deportats amb Jeconies, rei de Judà, que havia deportat Nabucodonosor, rei de Babilònia.
7 I ell havia criat Adassà, que és Ester,  lla del seu oncle, perquè no tenia ni pare ni mare; i la noia era de bella forma i bonica de veure; i Mardoqueu l’adoptà com a  lla seva, a la mort del seu pare i de la seva mare.
8 I s’esdevingué, quan es proclamà l’ordre que el rei havia decretat, i quan moltes noies s’aplegaren a Susa, la capital, sota la custòdia d’Egai, que també portaren Ester a la casa del rei, sota la custòdia d’Egai, el guarda de les dones.
9 I la jove semblà bé als seus ulls, i trobà gràcia davant d’ell, i s’afanyà a donar-li els seus cosmètics i les seves racions, i li donà set noies escollides de la casa del rei, i la traslladà amb les joves al millor lloc de la casa de les dones.
10 Ester no féu saber ni el seu poble ni la seva parentela, perquè Mardoqueu li havia manat que no ho fes saber.
11 I Mardoqueu passejava cada dia davant del pati de la casa de les dones per saber com es trobava Ester i com la tractaven.
12 I quan s’atansava el torn de cada jove per anar al rei Assuer, al cap de dotze mesos de ser allà, segons la llei de les dones –perquè així complien el temps del seu embelliment: sis mesos amb oli de mirra, i sis mesos
571


   577   578   579   580   581