Page 587 - Biblia Català TBS
P. 587

1Hi havia un home a la terra d’Us anomenat Job; i aquest home era íntegre i recte, i temia Déu i
s’apartava del mal.
2 I li havien nascut set  lls i tres  lles.
3 I posseïa set mil ovelles, i tres mil camells, i cinc cents parells de bous, i cinc-centes someres, i moltíssims servents; i aquell home era més gran que cap dels orientals.
4 I els seus  lls anaven i feien ban- quets a la casa d’un d’ells, cada un al seu dia, i enviaven a cridar les seves tres germanes per menjar i beure amb ells.
5 I s’esdevenia, un cop acabat el cicle dels dies dels banquets, que Job els feia venir per puri car-los, i es llevava aviat al matí, i feia pujar holocaustos segons el nombre de tots ells, perquè Job deia: Potser els meus  lls han pecat, i han maleït Déu en llur cor. Així ho feia Job tots els dies.
6 I s’esdevingué un dia que els  lls de Déu vingueren a presentar-se da- vant Jahveh, i Satan també va venir entremig d’ells.
7 I Jahveh digué a Satan: D’on véns? I Satan va respondre a Jahveh, i digué: De fer voltes per la terra, i de recórrer-la.
8 I Jahveh digué a Satan: ¿T’has  xat en el meu servent Job, que no n’hi ha cap com ell a la terra, un home íntegre i recte, temorós de Déu, i que s’aparta del mal?
9 I Satan va respondre a Jahveh, i digué: És que Job tem Déu de franc?
1:1 1Cr 1:17; Ez 14:14; Jm 5:11 1:6 1Re 22:19
10 ¿No has aixecat una tanca entorn d’ell, i entorn de casa seva, i entorn de tot el que té, tot al voltant? Has beneït l’obra de les seves mans, i els seus ramats s’escampen pel país.
11 Però, si allargues ara la teva mà, i toques tot el que té, et maleirà a la cara!
12 I Jahveh va dir a Satan: Heus aquí, tot el que té ho deixo a la teva mà; però no estenguis la teva mà contra ell. I Satan sortí de la presèn- cia de Jahveh.
13 I s’esdevingué que, un dia que els seus  lls i les seves  lles eren menjant i bevent vi a casa del seu germà, el primogènit,
14 un missatger va venir a Job, i digué: Mentre els bous llauraven, i les someres pasturaven al seu costat, 15 han caigut sobre ells els sabeus, i se’ls han endut, i han matat els joves a tall d’espasa, i només jo he escapat, jo sol, per explicar-t’ho.
16 Mentre aquest encara parlava, en vingué un altre que digué: Ha caigut foc de Déu des dels cels, i ha cremat el ramat i els joves, i els ha consumit, i només jo he escapat, jo sol, per explicar-t’ho.
17 Mentre aquest encara parlava, en vingué un altre que digué: Els caldeus han fet tres bandes, i s’han precipitat sobre els camells i se’ls han endut, i han colpit els joves a tall d’espasa, i només jo he escapat, jo sol, per explicar-t’ho.
18 Mentre aquest encara parlava, en vingué un altre que digué: Els teus  lls i les teves  lles estaven menjant
Llibre de Job
1:7 Mt 12:43; 1Pe 5:8
579


   585   586   587   588   589