Page 64 - Biblia Català TBS
P. 64

Gènesi 45, 46
28 I Israel digué: Prou. El meu ll Josep encara és viu. Aniré a veure’l abans de morir-me.
46
14 I els lls de Zabuló: Sèred i Elon i Jahleel.
15 Aquests foren els lls de Lia, que ella havia infantat a Jacob a Padan- Aram, amb la seva lla Dina. Entre tots els seus lls i les seves lles, trenta-tres persones.
16 I els lls de Gad: Sefon i Haguí, Xuní i Esbon, Erí i Arodí i Arelí.
17 I els lls d’Aser: Imnà i Ixvà i Ixví i Berià, i la seva germana Sèrah. I els lls de Berià: Hèber i Malquiel.
18 Aquests foren els lls de Zilpà, que Laban donà a la seva lla Lia, i ella va infantar a Jacob aquestes setze persones.
19 Els lls de Raquel, muller de Jacob: Josep i Benjamí.
20 I a Josep li nasqueren a la terra d’Egipte Manassès i Efraïm, que li infantà Assenat, la lla de Potifera, sacerdot d’On.
21 I els lls de Benjamí: Bela i Bèquer i Aixbel, Guerà i Naaman, Ehí i Roix, Mupim i Hupim i Ard.
22 Aquests foren els lls de Raquel que li nasqueren a Jacob. Entre tots, catorze persones.
23 I els lls de Dan: Huixim.
24 I els lls de Neftalí: Jahseel i Guní i Jésser i Xil·lem.
25 Aquests foren els lls de Bilhà, la qual Laban havia donat a la seva lla Raquel, i ella va infantar aquests a Jacob: set persones en total.
26 Totes les persones que havien sortit dels lloms de Jacob que anaren a Egipte, sense comptar les dones dels lls de Jacob, foren en total seixanta-sis persones.
27 I els lls de Josep, que li nasque- ren a Egipte, foren dues persones. Totes les persones de la casa de Jacob que vingueren a Egipte foren setanta.
28 I ell envià Judà davant seu a Josep, per indicar-li el camí cap a Goixen, i arribaren a la terra de Goixen.
I Israel marxà amb tot el que
tenia, i arribà a Beerxeba, i oferí sacri cis al Déu del seu pare Isaac.
2 I Déu parlà a Israel en visions de nit, i digué: Jacob, Jacob! I ell digué: Aquí em tens.
3 I digué: Jo sóc Déu, el Déu del teu pare. No tinguis por de baixar a Egipte, perquè allà et faré una gran nació.
4 Jo baixaré amb tu a Egipte, i certament jo també te’n faré pujar. I Josep posarà la seva mà sobre els teus ulls.
5 I Jacob pujà de Beerxeba, i els lls d’Israel portaren el seu pare Jacob, i els seus petits i les seves dones en els carros que el Faraó havia enviat per portar-lo.
6 I prengueren el seu bestiar i les seves possessions que havien adqui- rit a la terra de Canaan, i anaren a Egipte, Jacob i tota la seva descen- dència amb ell:
7 els seus lls i els lls dels seus lls amb ell, les seves lles i les lles dels seus lls, i tota la seva descendència els portà amb ell a Egipte.
8 I aquests són els noms dels lls d’Israel que vingueren a Egipte, Jacob i els seus lls: Rubèn, el pri- mogènit de Jacob.
9 I els lls de Rubèn: Hanoc i Pal·lú i Hesron i Carmí.
10 I els lls de Simeó: Jemuel i Jamín i Óhad i Jaquín i Sóhar i Xaül, ll de la cananea.
11 I els lls de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí.
12 Iels llsdeJudà:EriOnaniXelà i Farés i Zarà, però Er i Onan havien mort a la terra de Canaan. I els lls de Farés foren: Esrom i Hamul.
13 I els lls d’Issacar: Tolà i Puà i Job i Ximron.
46:4 Ex 3:8 46:6 Ps 105:23 64


   62   63   64   65   66