Page 652 - Biblia Català TBS
P. 652

Psalms 64, 65, 66
6 Tramen injustícies: Hem planejat un complot ben dissenyat. Perquè l’interior de l’home, i el cor, és in- sondable.
7 Però Déu els dispararà una  etxa, de sobte s’esdevindran llurs  agells. 8 I llur pròpia llengua els farà entre- bancar: tothom que els vegi fugirà.
9 I tots els homes tindran por, i proclamaran l’obra de Déu, i consi- deraran el que ell ha fet.
10 El just s’alegrarà en Jahveh, i con arà en ell, i se’n gloriaran tots els rectes de cor.
Psalm 65
Per al director. Psalm de David. Càntic.
1 Per a tu el silenci és lloança, oh Déu, a Sió: i per a tu es compleix el vot.
2 Tu escoltes la pregària: a tu vindrà tota carn.
3 Les iniquitats m’aclaparen, però tu perdones les nostres transgressions. 4 Feliç l’home que tu elegeixes i fas atansar, per habitar en els teus atris; serem saciats amb els béns de casa teva, del temple de la teva santedat.
5 Tu ens respondràs amb prodigis de justícia, oh Déu de la nostra salvació. Tu ets l’esperança de tots els con ns de la terra i dels mars llunyans.
6 Ell ha establert les muntanyes amb la seva força, s’ha cenyit de poder.
7 Ell calma el bramul dels mars, el bramul de les seves onades, i l’avalot dels pobles.
8 I els habitants dels con ns s’esglaien dels teus senyals. Tu omples de goig les eixides del matí i del vespre.
9 Tu visites la terra, i li dónes abun- dància, l’enriqueixes molt: el braçal
de Déu és ple d’aigua. Prepares llur gra quan així ho disposes.
10 Sadolles els seus solcs, aplanes les seves gleves, l’assaones amb rui- xats, beneeixes allò que hi creix.
11 Tu corones l’anyada amb la teva bondat; i els teus senders regalimen abundància.
12 Les pastures del desert regalimen, i els turons se cenyeixen de goig;
13 els prats es vesteixen de ramats, i les valls es cobreixen de gra; acla- men joioses, i canten.
Psalm 66
Per al director. Càntic. Psalm.
1 Aclameu Déu amb goig, tota la terra! 2 Canteu lloances a la glòria del seu Nom, feu gloriosa la seva lloança.
3 Digueu a Déu: Que terribles són les teves obres! Per la grandesa del teu poder els teus enemics se sotme- tran a tu.
4 Els habitants de tota la terra t’adoraran i et lloaran: lloaran al teu Nom. Selah.
5 Veniu i contempleu les obres de Déu: que n’és d’admirable en els seus fets amb els  lls dels homes!
6 Ell canvià el mar en terra eixuta: ells passaren el riu a peu eixut. Allà ens vam alegrar en ell.
7 Ell governa amb el seu poder eternament, els seus ulls vigilen les nacions: que els rebels no s’enaltei- xin contra ell. Selah.
8 Pobles, beneïu el nostre Déu, i feu que sigui escoltada la veu de la seva lloança.
9 Ell manté la nostra ànima amb vida, i no deixa que els nostres peus rellisquin.
10 Perquè tu ens has provat, oh Déu, tu ens has re nat com es re na la plata.
11 Tu ens  cares en un tremall, posares un destret als nostres lloms.
65:7 Mt 8:26 66:6 Ex 14:21; Js 3:14 66:10 Is 48:10; 1Pe 1:7 644


   650   651   652   653   654