Page 657 - Biblia Català TBS
P. 657

23 Els meus llavis exultaran quan jo et canti lloances, i la meva ànima, que tu has redimit.
24 La meva llengua també procla- marà la teva justícia tot el dia: per- què han estat avergonyits, perquè han estat humiliats els qui cercaven el meu mal.
Psalm 72
Per a Salomó.
1 Oh Déu, dóna al rei els teus judi- cis, i la teva justícia al  ll del rei.
2 Ell jutjarà el teu poble amb recti- tud, i els teus a igits amb justícia.
3 Les muntanyes portaran pau al poble, i els turons, amb justícia.
4 Ell jutjarà els a igits del poble, salvarà els  lls del desvalgut, i escla- farà l’opressor.
5 Tindran temor de tu mentre el sol i la lluna romanguin, de generació en generació.
6 Baixarà com pluja sobre l’herba segada, com ruixats que porten saó a la terra.
7 En els seus dies  orirà la justícia, i abundància de pau,  ns que la lluna no existeixi.
8 I governarà de mar a mar, i des del riu  ns als termes de la terra.
9 Els habitants del desert es prostra- ran davant d’ell, i els seus enemics lleparan la pols.
10 Els reis de Tarsis i de les illes portaran presents, els reis de Sebà i Saba oferiran dons.
11 I tots els reis es prostraran davant d’ell, totes les nacions el serviran.
12 Perquè ell alliberarà el desvalgut quan demani auxili, i l’a igit i aquell que no té ningú que el socorri.
13 Ell tindrà compassió del pobre i del desvalgut, i salvarà les ànimes dels desvalguts;
14 rescatarà llur ànima de l’opressió i de la violència, i la sang d’ells serà preciosa als seus ulls.
Psalms 71, 72, 73
15 I viurà, i de l’or de Saba li serà donat: i pregaran per ell contínua- ment, i tot el dia serà beneït.
16 Hi haurà abundància de gra a la terra, al cim de les muntanyes: el seu fruit es brandarà com el Líban, i els de la ciutat  oriran com la vegetació de la terra.
17 El seu Nom és etern, el seu Nom creixerà davant del sol, i ells seran beneïts en ell: totes les nacions l’anomenaran feliç.
18 Beneït sigui Jahveh Déu, el Déu d’Israel, ell solament fa prodigis!
19 I que sigui beneït el seu Nom gloriós per sempre, i que tota la terra sigui plena de la seva glòria! Amén, i amén.
20 Fi de les pregàries de David,  ll de Jessè.
LLIBRE III Psalm 73
Psalm d’Assaf.
1 Certament Déu és bo per a Israel, per als nets de cor.
2 Però jo, per poc es desviaren els meus peus, com si res haurien rellis- cat els meus passos:
3 perquè tenia enveja dels vana- gloriosos, mirava la prosperitat dels malvats.
4 Perquè no hi ha cadenes en llur mort, i llur cos és gros;
5 no tenen fatiga com altres homes, i no són a igits amb els altres hu- mans.
6 Per això, l’orgull els envolta, la violència els cobreix com una peça de vestir.
7 El seus ulls els surten de tanta greixor, aconsegueixen els propòsits del cor.
72:1 1Cr 29:19 72:8 1Re 4:21; Za 9:10 72:10 Mt 2:11 72:19 Ha 2:14
649


   655   656   657   658   659