Page 662 - Biblia Català TBS
P. 662

Psalms 78, 79
43 quan va fer els seus senyals a Egipte, i les seves meravelles en el camp de Sóan;
44 i convertí els seus rius en sang, i els seus corrents no es podien beure. 45 Envià entre ells eixams de tàvecs que els devoraven, i granotes que els destruïen.
46 I donà llurs collites al llagost, i el producte de llur treball a la llagosta. 47 Destruí llurs vinyes amb la pedre- gada, i llurs sicòmors amb la glaçada. 48 I lliurà llurs bèsties a la pedre- gada, i llurs ramats de bous a les  ames.
49 Envià sobre ells la seva ira encesa, fúria i indignació i a icció: un envia- ment d’àngels destructors.
50 Preparà el camí per al seu furor; no preservà llur ànima de la mort, i lliurà llur vida a la plaga.
51 I matà tots els primogènits d’Egipte, les primícies de llur virilitat en les tendes de Cam.
52 Però féu sortir el seu poble com ovelles, i els menà pel desert com un ramat.
53 I els conduí amb seguretat, i no tingueren por: però el mar cobrí llurs enemics.
54 I els portà al terme del seu santuari: aquesta muntanya que la seva dreta havia guanyat.
55 I va expulsar les nacions de da- vant d’ells, i els assenyalà una he- rència amb cordes, i va fer habitar les tribus d’Israel en llurs tendes.
56 Però ells el posaren a prova, i es rebel·laren contra el Déu Altíssim, i no guardaren els seus testimonis.
57 Sinó que se’n tornaren, i el van trair, com els seus pares; es vincla- ren com un arc destensat.
58 Perquè el provocaren amb els seus llocs alts, i l’engelosiren amb llurs escultures.
59 Déu ho va escoltar i es va enfurir, i va avorrir Israel en gran manera.
60 I abandonà el tabernacle a Siló, la tenda on ell habitava enmig dels homes.
61 I va lliurar la seva força a la captivitat, i la seva glòria a la mà de l’adversari.
62 També lliurà el seu poble a l’espasa, i ell s’enfurí contra la seva heretat.
63 El foc devorà llurs joves, i llurs verges no tingueren càntics de noces. 64 Llurs sacerdots van caure per l’espasa, i llurs viudes no van plorar.
65 Llavors el Senyor es desvetllà com d’un son, com un guerrer endut pel vi. 66 I colpí els seus adversaris per l’esquena, posà sobre ells una des- honra perpètua.
67 I rebutjà la tenda de Josep, i no trià la tribu d’Efraïm;
68 i trià la tribu de Judà, la munta- nya de Sió que estimava.
69 I construí el seu santuari com un lloc elevat, com la terra que ell fundà per sempre.
70 I trià el seu servent David, i el va prendre d’entre les pletes de les ovelles; 71 de darrere les ovelles que criaven, el dugué per pasturar Jacob, el seu poble, i Israel, la seva heretat.
72 I els pasturà d’acord amb la inte- gritat del seu cor, i els guià amb la destresa de les seves mans.
Psalm 79
Psalm d’Assaf.
1 Oh Déu, les nacions han entrat en la teva heretat, han profanat el temple de la teva santedat, han fet de Jerusalem munts de runes.
2 Han donat els cadàvers dels teus servents com a menjar per als ocells dels cels, la carn dels teus  dels, als animals de la terra.
3 Han vessat la sang d’ells com aigua pel voltant de Jerusalem, i no hi havia ningú per sepultar-los.
78:55 Js 11:16 78:56 Jt 2:11 78:60-64 1Sm 4:3-11 78:70-71 1Sm 16:11-13 79:1 2Re 25:9-10 654


   660   661   662   663   664