Page 663 - Biblia Català TBS
P. 663

4 Hem esdevingut un escarni per als nostres veïns, una befa i una burla per als qui ens envolten.
5 ¿Fins quan, Jahveh, estaràs enut- jat per sempre? ¿Cremarà la teva gelosia com el foc?
6 Vessa la teva ira sobre els gentils que no et coneixen, i sobre els reial- mes que no invoquen el teu Nom.
7 Perquè han devorat Jacob, i han deixat erm el seu habitatge.
8 No recordis contra nosaltres les nostres primeres iniquitats, que la teva compassió vingui aviat a trobar-nos, perquè estem molt abatuts.
9 Ajuda’ns, Déu de la nostra sal- vació, per a la glòria del teu Nom: i allibera’ns i expia els nostres pecats, per honor del teu Nom.
10 ¿Per què han de dir les nacions: On és el seu Déu? Que sigui conegu- da entre les nacions, als nostres ulls, la venjança de la sang vessada dels teus servents.
11 Que el gemec del captiu arribi a la teva presència; segons la grandesa del teu braç, preserva els  lls de la mort.
12 I retribueix els nostres veïns, set vegades en llur si, l’ultratge d’ells amb què t’han ultratjat, Senyor.
13 I nosaltres, el teu poble i les ove- lles del teu pasturatge, et donarem gràcies per sempre: proclamarem la teva lloança de generació en genera- ció.
Psalm 80
Per al director. Xoixannim-Edut. Psalm d’Assaf.
1 Pastor d’Israel, escolta, tu que guies Josep com un ramat, tu que habites entre els querubins, resplen- deix!
2 Davant d’Efraïm i de Benjamí i de Manassès, desperta el teu poder, i vine per a la nostra salvació.
80:1 Ex 25:22 80:8 Is 5:1-7
Psalms 79, 80
3 Oh Déu, restaura’ns, i fes resplen- dir la teva faç, i serem salvats.
4 Jahveh, Déu dels exèrcits, ¿ ns quan t’encendràs contra la pregària del teu poble?
5 Tu els has alimentat amb el pa de llàgrimes, i els has fet beure llàgri- mes en gran mesura.
6 Ens has posat entre la brega dels nostres veïns, i els nostres enemics se’n riuen.
7 Déu dels exèrcits, restaura’ns, i fes resplendir la teva faç, i serem salvats.
8 Tu portares una vinya d’Egipte: vas expulsar les nacions, i la vas plantar.
9 Li vas desbrossar un lloc al da- vant, i hi va arrelar, i va omplir la terra.
10 Les muntanyes foren cobertes amb la seva ombra, i les seves bran- ques eren com cedres de Déu:
11 ella estengué les seves sarments  ns al mar, i els seus rebrots  ns al riu.
12 ¿Com és que has destruït les seves tanques, i en cullen tots els que passen pel camí?
13 El porc senglar del bosc la des- trossa, i la bestiola del camp s’hi alimenta.
14 Déu dels exèrcits, torna, et preguem: mira des del cel, i  xa-t’hi, i visita aquesta vinya,
15 i el cep que plantà la teva dreta, i el plançó que tu vas enfortir per a tu mateix;
16 ha estat cremada amb foc, arrasa- da: ells pereixen per la reprensió del teu semblant.
17 Que la teva mà sigui sobre l’ho- me de la teva dreta, sobre el  ll de l’home que tu vas enfortir per a tu mateix.
18 I nosaltres no ens apartarem de tu: reviva’ns, i invocarem el teu Nom.
655


   661   662   663   664   665