Page 677 - Biblia Català TBS
P. 677

18 van a igir els seus peus amb gri- llons: en el ferro entrà la seva ànima, 19  ns que es complí la seva predic- ció: la paraula de Jahveh el re nà. 20 El rei envià a deslligar-lo, i el governador dels pobles l’alliberà:
21 el va fer senyor sobre casa seva, i governador sobre tota la seva propie- tat:
22 per empresonar els seus prín- ceps segons el seu voler, i ensenyar saviesa als seus ancians.
23 Després Israel entrà a Egipte, i Jacob sojornà a la terra de Cam.
24 I Déu va fer el seu poble molt fructífer, i el va fer més fort que els seus adversaris.
25 Girà llur cor perquè odiessin el seu poble, per conspirar contra els seus servents.
26 Envià Moisès, el seu servent; Aaron, a qui havia elegit:
27 mostraren enmig d’ells els seus se- nyals, i meravelles a la terra de Cam. 28 Envià la tenebra, i va enfosquir el país; i no foren rebels a la paraula d’ell.
29 Convertí llurs aigües en sang, i féu morir llurs peixos.
30 Llur terra s’omplí de granotes,  ns en les cambres de llurs reis.
31 Parlà, i vingué un eixam de tàvecs en tot el territori d’ells.
32 Els donà pedregada per pluja,  ames de foc en llur terra.
33 I colpí llurs vinyes i llurs  gueres, i destrossà els arbres de llur territori. 34 Parlà, i vingué la llagosta, i in- comptables cries de llagosta,
35 i es menjaren tota la vegetació del país d’ells, i es menjaren el fruit de la terra d’ells.
36 I va ferir tot primogènit en la terra d’ells, la primícia de tot el vigor d’ells.
37 Però féu sortir el seu poble amb plata i or: i en les seves tribus no n’hi havia cap que estigués feble.
Psalms 105, 106
38 Egipte s’alegrà quan sortiren: perquè la por d’ells els havia caigut al damunt.
39 Ell va estendre un núvol per co- berta, i un foc per il·luminar la nit. 40 El poble ho va demanar, i els va fer venir guatlles: i els va saciar amb pa del cel.
41 Ell obrí la roca, i brollaren aigües: anaren com un riu pels llocs secs.
42 Perquè ell recordà la seva santa promesa, feta a Abraham, el seu servent.
43 I féu sortir el seu poble amb goig, els seus elegits amb un crit de goig. 44 I els donà les terres de les na- cions: i van posseir el treball dels pobles,
45 amb el propòsit que ells guardes- sin els seus estatuts, i observessin les seves lleis. Al·leluia!
Psalm 106
1 Al·leluia! Doneu gràcies a Jahveh, perquè és bo, perquè la seva miseri- còrdia és eterna!
2 ¿Qui proclamarà els poders de Jahveh: publicarà tota la seva lloan- ça?
3 Feliços els qui guarden el judici, i aquell que fa justícia en tot temps.
4 Recorda’t de mi, Jahveh, en el teu favor envers el teu poble: visita’m amb la teva salvació,
5 per veure el bé dels teus elegits, per alegrar-me en el goig de la teva nació, per gloriar-me amb la teva heretat.
6 Hem pecat amb els nostres pares, hem fet iniquitat, hem obrat malva- dament.
7 Els nostres pares a Egipte no van entendre els teus prodigis, no van recordar l’abundància de les teves misericòrdies, i es rebel·laren vora el mar, en el Mar Roig.
8 Ell, però, els salvà per honor del seu Nom, per fer conèixer el seu poder;
105:23 Gn 46:6 105:24-41 Ex 1 a 17 105:44 Js 21:43 106:7-15 Ex 14 a 16
669


   675   676   677   678   679