Page 688 - Biblia Català TBS
P. 688

Psalms 119
107 Estic a igit en gran manera: Jahveh, fes-me viure d’acord amb la teva paraula.
108 Accepta, si us plau, les ofre- nes voluntàries de la meva boca, Jahveh, i ensenya’m els teus judi- cis.
109 La meva ànima està constant- ment en la meva mà: però no oblido la teva llei.
110 Els malvats m’han parat una trampa: però no m’he desviat dels teus preceptes.
111 Tinc en herència els teus testi- moniatges per sempre, perquè ells són el goig del meu cor.
112 Inclino el meu cor a practicar els teus estatuts, per sempre,  ns a la  .
s Sàmekh
113 Odio els deslleials: però estimo
la teva llei.
114 Tu ets el meu amagatall i el meu escut: espero en la teva paraula.
115 Aparteu-vos de mi els qui feu el mal; i guardaré els manaments del meu Déu.
116 Mantén-me segons el teu parlar, i viuré: i que jo no resti avergonyit de la meva esperança.
117 Aferma’m, i seré salvat: i con- sideraré els teus estatuts contínua- ment.
118 Tu menystens tots els qui es desvien dels teus estatuts, perquè llur falsedat és engany.
119 Tu destrueixes tots els malvats de la terra com escòries: per això estimo els teus testimoniatges.
120 La meva carn tremola per temor de tu, i tinc por dels teus judicis.
( Ain
121 Faig judici i justícia: no em dei-
xis als meus opressors.
122 Assegura el bé al teu servent: que no m’oprimeixin els arrogants! 123 Els meus ulls defalleixen per la teva salvació, i per la paraula de la teva justícia.
119:133 Rm 6:14 680
124 Fes amb el teu servent d’acord amb la teva misericòrdia, i ensenya’m els teus estatuts.
125 Jo sóc el teu servent, dóna’m enteniment, i sabré els teus testimo- niatges.
126 És temps d’obrar per a Jahveh: han transgredit la teva llei.
127 Per tant, estimo els teus mana- ments, més que l’or i més que l’or re nat.
128 Per tant, considero rectes tots els teus preceptes en tot, odio tot camí de falsedat.
p Pe
129 Els teus testimonis són admi- rables, per això la meva ànima els
guarda.
130 La revelació de les teves parau- les porta llum, instrueix els senzills. 131 Obro la meva boca i sospiro, perquè anhelo els teus manaments. 132 Gira’t a mi, i tingues misericòr- dia de mi, d’acord amb el teu judici envers els qui estimen el teu Nom. 133 Aferma els meus passos en la teva paraula, i que no em domini cap iniquitat.
134 Redimeix-me de l’opressió de l’home: i observaré els teus precep- tes.
135 Fes resplendir el teu rostre sobre el teu servent, i ensenya’m els teus estatuts.
136 Braçals d’aigua vessen els meus ulls, perquè no observen la teva llei.
c Tsade
137 Tu ets just, Jahveh, i els teus
judicis són rectes.
138 Els teus testimoniatges, que tu has ordenat, són justos i molt  dels. 139 El meu zel em consumeix, per- què els meus adversaris obliden les teves paraules.
140 La teva paraula és molt pura, i el teu servent l’estima.
141 Jo sóc petit i menyspreat, però no oblido els teus preceptes.


   686   687   688   689   690