Page 71 - Biblia Català TBS
P. 71

1I aquests són els noms dels lls d’Israel que entraren a Egipte amb Jacob –entraren cadascú i casa
seva:
2 Rubèn, Simeó, Leví i Judà,
3 Issacar, Zabuló i Benjamí,
4 Dan i Neftalí, Gad i Aser.
5 I totes les persones sortides dels
lloms de Jacob foren setanta perso- nes. I Josep era a Egipte.
6 I Josep morí, i tots els seus ger- mans, i tota aquella generació.
7 I els lls d’Israel foren fructífers i abundaren, i es multiplicaren i esde- vingueren molt i molt forts, i la terra s’omplí d’ells.
8 I pujà un nou rei sobre Egipte que no havia conegut Josep.
9 I digué al seu poble: Heus aquí, el poble dels lls d’Israel és més nom- brós i poderós que nosaltres.
10 Veniu, actuem astutament vers ell, no sigui que es multipliqui i succeeixi que quan hi hagi guerra s’ajunti amb els qui ens odien, i lluiti contra nosaltres i marxi del país.
11 I posaren capatassos sobre ell per oprimir-lo amb les seves càr- regues; i ell construí per al Faraó ciutats-magatzem, Pitom i Ramsès. 12 Però com més l’oprimien, més es multiplicava i més creixia; i els egipcis detestaven els lls d’Israel.
13 I els egipcis obligaren els lls d’Israel a treballar amb rigor,
14 i els amargaren llurs vides amb el treball cruel: en el fang i els maons, i tota mena de treballs en el camp, i tota mena de treballs en els quals servien amb rigor.
1:1 Gn 46:8 1:7 Ps 105:24; Ft 7:17 1:8 Ft 7:18
15 I el rei d’Egipte parlà a les lleva- dores dels hebreus –el nom d’una era Xifrà i el nom de l’altra Puà–,
16 i digué: Quan feu de llevadores a les hebrees i mireu els nadons en el lloc d’infantar, si ell és un ll, feu-lo morir, si ella és una lla, deixeu-la viure.
17 Però les llevadores tenien temor de Déu, i no feren com el rei d’Egipte els havia manat, sinó que deixaren viure els nens.
18 I el rei d’Egipte cridà les llevado- res, i els digué: ¿Per quin motiu heu fet això, i heu deixat viure els nens? 19 I les llevadores digueren al Faraó: Perquè les dones hebrees no són com les egípcies; són vigoroses elles, i abans que hi arribi la llevadora, ja han infantat.
20 I Déu tractà bé les llevadores, i el poble es multiplicà, i es féu molt poderós.
21 I s’esdevingué que, com que les llevadores havien tingut temor de Déu, ell els féu cases.
22 I el Faraó manà a tot el seu poble, dient: Tot ll que neixi llanceu-lo al Nil, però deixeu viure tota lla.
Segon llibre de Moisès Èxode
2
de Leví.
2 I la dona va concebre i va infantar un ll, i veié que era bonic, i el va amagar tres mesos.
3 I quan no el pogué amagar més, agafà per a ell una arca de papir, i la va untar amb betum i amb pega, i cà el nen a dins i la posà entre els joncs, a la riba del Nil.
1:17 Dn 3:18; 6:13; Ft 5:29 2:2 Ft 7:20; He 11:23 63
I un home de la casa de Leví anà
i va prendre per muller una lla


   69   70   71   72   73