Page 757 - Biblia Català TBS
P. 757

d’ells el seu jou, i sigui llevada la seva càrrega de sobre les seves espat- lles.
26 Aquest és el decret que ha estat decretat per a tota la terra, i aquesta és la mà que ha estat estesa contra totes les nacions.
27 Perquè Jahveh dels exèrcits ho ha decretat, i qui ho anul·larà? I la seva mà és estesa, i qui la farà tornar enrere?
28 L’any de la mort del rei Acaz hi hagué aquesta sentència:
29 No t’alegris, Filistea, tota tu, per- què ha estat trencada la vara del teu colpidor; perquè de l’arrel de la serp en sortirà un basilisc, i el seu fruit serà una serp ardent voladora.
30 I els primogènits dels pobres seran alimentats, i els necessitats s’ajauran en seguretat; mentre jo faré morir de fam la teva arrel, i ell matarà el teu romanent.
31 Udola, porta! Crida, ciutat! Estàs desfeta tota tu, Filistea! Perquè vin- drà fum del nord, i ningú no deser- tarà dels seus llocs assignats.
32 ¿I què s’ha de respondre als missatgers de la nació? Doncs que Jahveh ha fundat Sió, i que en ella s’hi refugiaran els a igits del seu poble.
Isaïes 14, 15, 16
l’ànima de cadascú tremola dins seu.
5 El meu cor crida per Moab, els seus fugitius arriben a Sóar, a Eglat- Xelixià; perquè pugen amb plor la pujada de Luhit, perquè aixe- quen un crit de destrucció pel camí d’Horonaim;
6 perquè, les aigües de Nimrim són desolacions; perquè el fenc s’ha assecat, s’ha acabat l’herba tendra, no hi ha res de verd.
7 Per tant, l’abundància que van adquirir i el que van emmagatze- mar, ho portaran al torrent dels Salzes.
8 Perquè el crit ha donat la volta pel territori de Moab, el seu udol arriba  ns a Eglaim, i el seu udol  ns a Beerelim.
9 Perquè les aigües de Dimon són plenes de sang; perquè encara afegi- ré més desgràcies sobre Dimon, un lleó per als escapats de Moab, i per al romanent del país!
16
15
jada Ar-Moab, ha estat destruïda; certament en una nit fou devastada Quir-Moab, ha estat destruïda.
2 Ha pujat a Bajit i a Dibon, als llocs alts, a plorar; sobre Nebó i Medebà, Moab udola: tots els seus caps han estat rapats, tota barba, afaitada.
3 En els seus carrers se cenyeixen amb sac; sobre els seus pinacles i a les seves places tothom udola, bai- xen plorant.
4 I Heixbon i Elalé criden,  ns a Jahas s’ha escoltat la seva veu; per això els armats de Moab criden,
dor de la terra des de Sela, pel desert,  ns a la muntanya de la  lla de Sió.
2 I s’esdevindrà que, com un ocell fugisser que s’escapa del niu, així seran les  lles de Moab als guals de l’Arnon.
3 Aconsella’ns, fes judici, fes la teva ombra com la nit al mig del migdia; amaga els desterrats, no descobreixis el fugitiu.
4 Que els meus desterrats sojornin en tu, Moab; sigues un amagatall per a ells de la faç del destructor. Perquè l’opressor cessarà, s’acabarà la destrucció, seran consumits els que trepitgen la terra.
La sentència de Moab. Certa-
ment en una nit fou saque-
14:28 2Re 16:20 14:29 Jr 47
Envieu un anyell al domina-
5 I el tron serà establert en la mi- sericòrdia, i ell s’hi asseurà en la veritat, en la tenda de David, jutjant i cercant el judici, i apressant la jus- tícia.
749


   755   756   757   758   759