Page 758 - Biblia Català TBS
P. 758

Isaïes 16, 17
6 Hem escoltat de l’orgull de Moab, el molt orgullós, la seva supèrbia i el seu orgull i la seva arrogància; són falses les seves pretensions.
7 Per això Moab udolarà per Moab, tothom udolarà; gemegareu pels fo- naments de Quirharèsset, totalment abatuts.
8 Perquè els camps d’Heixbon llan- guiran, la vinya de Sibmà; els amos de les nacions faran malbé els ceps escollits; vindran  ns a Jazer, vaga- ran pel desert, les seves branques s’escamparan, passaran el mar.
9 Per això ploro amb el plor de Jazer, la vinya de Sibmà; et regaré amb les meves llàgrimes, Heixbon i Elalé; perquè el crit de guerra ha caigut sobre els teus fruits d’estiu i sobre la teva sega.
10 I l’alegria i el goig han estat trets del camp fèrtil, i no canten ni criden a les vinyes, el pitjador ja no pitja el vi al cup: he fet cessar el crit d’alegria.
11 Per això les meves entranyes, com una cítara, es commouen per Moab, i el meu interior, per Quirheres.
12 I s’esdevindrà que, quan Moab es presenti fatigat al lloc alt, i entri al seu santuari a pregar, no obtindrà res.
13 Aquesta és la paraula que Jahveh parlà a Moab des d’aquell temps.
14 Però ara Jahveh ha parlat, dient: En tres anys, com els anys d’un jornaler, s’esvairà la glòria de Moab, amb tota aquella gran multitud, i el romanent serà poc, insigni cant, i sense poder.
nent d’Aram serà com l’honor dels  lls d’Israel –declaració de Jahveh dels exèrcits!
4 I aquell dia s’esdevindrà que la glòria de Jacob serà abatuda, i la greixor de la seva carn és tornarà magra.
5 I s’esdevindrà com quan el sega- dor sega el blat dret, i el seu braç sega les espigues; i s’esdevindrà com la collita de les espigues en la vall dels Rafaïtes.
6 I en ell seran deixades les espigo- lalles, com en batre l’olivera, dues o tres olives al capdamunt d’una branca, quatre o cinc a les rames fruitoses –declaració de Jahveh, el Déu d’Israel.
7 Aquell dia l’home mirarà vers el seu Creador, i els seus ulls veuran el Sant d’Israel.
8 I l’home no mirarà vers els altars, l’obra de les seves mans, no conside- rarà allò que han fet els seus dits: els arbres sagrats i els ídols solars.
9 Aquell dia les seves ciutats forti - cades seran com els llocs abandonats al bosc i als cimals de les muntanyes, que abandonaren davant dels  lls d’Israel; i serà una desolació.
10 Perquè t’has oblidat del Déu de la teva salvació, i no t’has recordat de la Roca del teu refugi, per això plan- taràs plantes boniques, i hi posaràs un esqueix estrany;
11 en el dia que tu les plantaràs, les veuràs créixer; i la teva llavor  orirà al matí: però la collita mancarà en el dia de l’a icció i d’una pena inguari- ble.
12 Ai, la remor de pobles nombro- sos serà com el brogit del mar que brogeix; i el bramul de les nacions serà com el bramul de moltes aigües que bramulen.
13 Les nacions bramulen com el bramul de moltes aigües, però Déu
17
una ciutat, i esdevindrà un munt de runes.
2 Les ciutats d’Aroer seran abando- nades, seran per als ramats, i s’hi ajauran, i ningú no els inquietarà.
3 I la fortalesa d’Efraïm desaparei- xerà, i el regne de Damasc, i el roma-
17:1-3 Jr 49:23-27; Am 1:3-5; 2Re 16:9 750
La sentència de Damasc. Heus
aquí, Damasc deixarà de ser


   756   757   758   759   760