Page 775 - Biblia Català TBS
P. 775

manament del rei deia: No li respon- gueu.
22 I vingué Eliaquim, fill d’Hilquiahu, que era sobre la casa, i Xebnà, l’escriba, i Joah,  ll d’Assaf, el cronista, a Ezequies, amb els ves- tits esquinçats, i li referiren les pa- raules del Rab-xaqué.
Isaïes 36, 37
contra tu. I ell ho va escoltar, i va enviar missatgers a Ezequies, dient: 10 Així parlareu a Ezequies, rei de Judà, dient: Que el teu Déu en qui con es no t’enganyi, dient: Jerusalem no serà lliurada a la mà del rei d’Assíria.
11 Heus aquí, tu has escoltat el que els reis d’Assíria han fet a totes les terres, com les han destruït; ¿i tu te’n deslliuraràs?
12 ¿Els déus d’aquelles nacions que els meus pares van destruir els van poder alliberar: Gozan i Haran i Rèssef i els  lls d’Edèn que són a Telassar?
13 ¿On és el rei d’Hamat, i el rei d’Arpad, i el rei de la ciutat de Sefarvaim, d’Enà, i d’Ivà?
14 I Ezequies va prendre les cartes de la mà dels missatgers i les va llegir; i va pujar a la casa de Jahveh, i Ezequies les va estendre davant Jahveh.
15 I Ezequies va pregar a Jahveh, dient:
16 Jahveh dels exèrcits, Déu d’Israel, que habites sobre els querubins, tu ets el Déu, tu sol, de tots els regnes de la terra, tu has fet els cels i la terra.
17 Inclina, Jahveh, la teva orella, i escolta; obre, Jahveh, els teus ulls, i mira; i escolta totes les paraules que Sennaquerib ha enviat per blasfemar el Déu vivent.
18 Certament, Jahveh, els reis d’Assíria han desolat tots els països i llur terra,
19 i han llançat els seus déus al foc: perquè no eren déus, sinó l’obra de les mans de l’home, fusta i pedra; i ells els han destruït.
20 Ara, doncs, Jahveh, Déu nostre, salva’ns de la seva mà, a   que tots els regnes de la terra sàpiguen que tu ets Jahveh, només tu.
21 I Isaïes,  ll d’Amots, envià a dir a Ezequies: Així diu Jahveh, el Déu
37
es va esquinçar els vestits, i es va cobrir de sac, i va entrar a la casa de Jahveh.
2 I envià Eliaquim, que era sobre la casa, i Xebnà, l’escriba, i els ancians dels sacerdots, coberts de sac, al profeta Isaïes,  ll d’Amots,
3 i li digueren: Així diu Ezequies: Aquest dia és un dia d’adversitat i de càstig i de menyspreu; perquè els  lls han arribat a l’obertura de la matriu, i no hi ha força per infantar. 4 Potser Jahveh, el teu Déu, es- coltarà les paraules del Rab-xaqué, amb les quals el rei d’Assíria, el seu senyor, l’ha enviat per blasfemar el Déu vivent, i reprendrà les paraules que Jahveh, el teu Déu, ha escoltat. Eleva, doncs, una pregària pel roma- nent que hi resta.
5 I els servents del rei Ezequies vin- gueren a Isaïes,
6 i Isaïes els digué: Així direu al vostre amo: Així diu Jahveh: No tin- guis por a causa de les paraules que has escoltat, amb les quals els ser- vents del rei d’Assíria han blasfemat contra mi.
7 Heus aquí, jo li enviaré un esperit, i escoltarà un rumor, i se’n tornarà a la seva terra, i jo el faré caure per l’espasa a la seva terra.
8 I el Rab-xaqué se’n tornà, i trobà el rei d’Assíria lluitant contra Libnà, perquè havia sentit a dir que havia marxat de Laquix.
9 I va sentir a dir de Tirhacà, rei de Cuix: Heus aquí, ha sortit a lluitar
I s’esdevingué que, quan el
rei Ezequies ho va escoltar,
37:1 2Re 19 37:16 Ex 25:22; Ps 80:1 37:19 Ps 115:4
767


   773   774   775   776   777