Page 778 - Biblia Català TBS
P. 778

Isaïes 39, 40
no hi hagué cap dels meus tresors que no els mostrés.
5 I Isaïes digué a Ezequies: Escolta la paraula de Jahveh dels exèrcits:
6 Heus aquí, vénen dies, que tot el que hi ha a casa teva, i allò que els teus pares han atresorat  ns a aquest dia, serà portat a Babilònia: no hi deixaran res, diu Jahveh.
7 I dels teus  lls, que sortiran de tu, que tu engendris, en prendran, i seran eunucs al palau del rei de Babilònia.
8 I Ezequies digué a Isaïes: Bona és la paraula de Jahveh que has parlat. I digué: Perquè almenys hi haurà pau i seguretat en els meus dies.
noves; alça amb poder la teva veu, Jerusalem, tu que anuncies bones noves; alça-la, no tinguis por; digues a les ciutats de Judà: Heus aquí, el vostre Déu!
10 Heus aquí, el Senyor Jahveh vin- drà amb força, i ell governarà amb el seu braç. Heus aquí, el seu salari vindrà amb ell, i la seva paga davant d’ell.
11 Pasturarà el seu ramat com un pastor, aplegarà els anyells amb el seu braç, i els portarà al seu si; me- narà amb cura les que alleten.
12 ¿Qui ha mesurat les aigües en el clot de la seva mà, i ha amidat els cels a pams, i ha comprès en una mesura la pols de la terra, i ha pesat amb pesos les muntanyes, i els tu- rons en una balança?
13 ¿Qui ha guiat l’Esperit de Jahveh, o l’ha informat com l’home del seu consell?
14 ¿Amb qui va consultar i qui li va fer entendre? ¿I qui li va ensenyar el sender del judici, i li va ensenyar el coneixement, i li va fer saber el camí de l’enteniment?
15 Heus aquí, les nacions són consi- derades com la gota d’un poal, i com la pols  na de la balança. Heus aquí, aixeca les illes com una cosa molt petita.
16 Ni el Líban és su cient per cre- mar, ni les seves bèsties su cients per a l’holocaust.
17 Totes les nacions són com no- res davant d’ell, i per a ell compten menys que el no-res i la vanitat.
18 ¿Amb qui comparareu Déu? ¿Amb quina semblança el represen- tareu?
19 L’estàtua la fon un artesà, i un orfebre la recobreix d’or, i li forja cadenes de plata.
20 El qui és massa pobre per aquella ofrena escull una fusta que no es
40
2 Parleu al cor de Jerusalem, i pro- clameu-li que s’ha complert la seva servitud, que la seva iniquitat ha estat expiada; que ha rebut de la mà de Jahveh doble per tots els seus pecats.
3 La veu del que crida en el desert: Prepareu el camí de Jahveh, feu recta en el desert la ruta per al nostre Déu.
4 Tota vall s’elevarà, i tota munta- nya i turó s’abaixarà; i el lloc abrup- te esdevindrà una plana, i els llocs escarpats, una vall.
5 I la glòria de Jahveh es revelarà, i tota carn ho veurà alhora; perquè la boca de Jahveh ha parlat.
6 Una veu diu: Crida! I ell digué: Què crido? Tota carn és herba, i tota la seva glòria com la  or del camp: 7 s’asseca l’herba, cau la  or, per- què l’Esperit de Jahveh bufa sobre seu. Certament el poble és herba:
8 s’asseca l’herba, cau la  or, però la paraula del nostre Déu perdura eternament.
9 Puja sobre una muntanya alta, Sió, tu que anuncies bones
Consoleu, consoleu el meu
poble, diu el vostre Déu.
39:6 2Re 25:6 39:7 Dn 1:2-7 40:3-5 Ml 3:1; Mt 3:3; Mc 1:3; Jn 1:23 40:6-8 1Pe 1:24-25 40:10 Ap 22:12 40:11 Ps 23; Ez 34:15; Jn 10:11 40:13 Rm 11:34; 1Co 2:16 40:18 Ft 17:29
770


   776   777   778   779   780