Page 782 - Biblia Català TBS
P. 782

Isaïes 43, 44
5 No tinguis por, perquè jo sóc amb tu, des de l’est portaré la teva llavor, i des de l’oest t’aplegaré.
6 Jo diré al nord: Dóna. I al sud: No ho retinguis: porta els meus  lls de lluny, i les meves  lles des dels con ns de la terra.
7 Cada un que és anomenat pel meu Nom, jo l’he creat per a la meva glò- ria, jo l’he format i l’he fet.
8 Fes sortir el poble cec que té ulls, i els sords que tenen orelles.
9 Que totes les nacions s’apleguin juntes, i els pobles es reuneixin. ¿Qui d’entre ells declara això, i ens fa escoltar les coses primeres? Que presentin el seus testimonis, a   que siguin justi cats, o que escoltin i diguin: És veritat.
10 Vosaltres sou els meus testimonis –declaració de Jahveh–, i el meu servent que jo he elegit, a   que ho sapigueu i cregueu en mi, i entengueu que jo sóc ell; abans de mi no s’ha format cap Déu, i després de mi no n’hi haurà cap.
11 Jo, jo sóc Jahveh, i fora de mi no hi ha qui salvi.
12 Jo ho he anunciat, i he salvat, i ho he proclamat, i no hi havia entre vosaltres cap déu estranger; vosal- tres sou els meus testimonis –decla- ració de Jahveh–, i jo sóc Déu.
13 Abans que existís el dia, jo exis- tia, i no hi ha qui alliberi de la meva mà: si jo ho faig, qui ho desfarà?
14 Així diu Jahveh, el vostre Redemptor, el Sant d’Israel: Per vos- altres he enviat a Babilònia, i els he fet baixar a tots com a fugitius, i els caldeus, en els vaixells de la seva vanaglòria.
15 Jo, Jahveh, el vostre Sant, el Creador d’Israel, el vostre Rei.
16 Així diu Jahveh, que fa un camí dins del mar, i una sendera en les aigües impetuoses;
43:7 Ft 15:17 43:25 Jr 50:20; 31:34 774
17 que fa sortir carro i cavall, exèrcit i potència; jauran junts, no s’aixecaran; s’han apagat, s’han ex- tingit com un ble.
18 No recordeu més les coses passa- des, ni considereu les coses antigues. 19 Heus aquí, jo faig una cosa nova, que ja despunta: no ho sabeu? Sí, faig un camí en el desert, rius en el lloc desolat.
20 La bèstia del camp m’honorarà, els gossos salvatges i les  lles dels estruços; perquè donaré aigües en el desert, rius en el lloc desolat, per donar de beure al meu poble, al meu elegit.
21 Aquest poble l’he format per a mi mateix; ells proclamaran la meva lloança.
22 I no m’has invocat, Jacob, per- què t’has cansat de mi, Israel;
23 tu no m’has portat les ovelles dels teus holocaustos, i no m’has honrat amb els teus sacri cis –no t’he obli- gat a servir-me amb un present, ni t’he cansat demanant-te encens–;
24 no m’has comprat canya aromà- tica amb diners, ni m’has saciat amb el greix dels teus sacri cis; sinó que te m’has fet carregós amb els teus pecats, m’has cansat amb les teves iniquitats.
25 Jo, jo sóc el qui esborro les teves transgressions per amor meu: i no em recordaré dels teus pecats.
26 Fes-me recordar, discutim junts, exposa el teu cas per justi car-te.
27 El teu primer pare va pecar, i els teus mestres es van rebel·lar contra mi;
28 i jo he profanat els prínceps del santuari, i he donat Jacob a la des- trucció, i Israel als escarnis.
44
escollit.
2 Així diu Jahveh, el qui t’ha fet, el qui t’ha format des del ventre, el
Però ara, escolta, Jacob, ser-
vent meu, i Israel, que he


   780   781   782   783   784