Page 793 - Biblia Català TBS
P. 793

forja una eina per a la seva obra; i jo he creat el destructor per destruir.
17 Cap eina forjada contra tu no prosperarà, i tota llengua que s’alci contra tu, la judicaràs en el judici. Aquesta és l’herència dels servents de Jahveh, i llur justícia ve de mi –declaració de Jahveh.
Isaïes 54, 55, 56
mins, i els meus pensaments per damunt dels vostres pensaments.
10 Perquè, com baixa la pluja i la neu dels cels, i no hi torna, sinó que rega la terra, i fa produir i fa brotar, i dóna llavor al sembrador i pa al qui menja,
11 així és la meva paraula que surt de la meva boca: no torna a mi buida, sinó que fa allò que desitjo, i acompleix allò per què l’he enviat. 12 Perquè sortireu amb goig, i amb pau sereu portats: les muntanyes i els turons esclataran d’alegria davant vostre, i tots els arbres del camp aplaudiran.
13 En lloc de l’espina creixerà el xiprer, en lloc d’ortigues creixerà la murtra: i això serà un memorial per al Nom de Jahveh, un senyal etern que no serà tallat.
56
55
veniu, compreu i mengeu: sí, veniu, compreu sense diners, i sense preu, vi i llet.
2 ¿Per què peseu el diner per allò que no és pa, i malgasteu el vos- tre treball en allò que no satisfà? Escolteu-me atentament, i mengeu el que és bo, i la vostra ànima s’alegrarà en l’abundància.
3 Inclineu la vostra orella, i veniu a mi: escolteu, i la vostra ànima viurà, i faré amb vosaltres un pacte etern, les misericòrdies fermes a David.
4 Heus aquí, l’he fet un testimoni per als pobles, sobirà i comandant dels pobles.
5 Heus aquí, cridaràs una nació que no coneixies, i una nació que no et coneixia vindrà corrent a tu, per causa de Jahveh, el teu Déu, i del Sant d’Israel, perquè ell t’ha glori - cat.
6 Cerqueu Jahveh, mentre pot ser trobat: crideu-lo, mentre és a prop.
7 Que el malvat abandoni el seu camí, i l’home inic els seus pensa- ments: i que torni a Jahveh, perquè ell li tindrà misericòrdia, i al nostre Déu, perquè ell perdonarà abundant- ment.
8 Perquè els meus pensaments no són els vostres pensaments, i els vos- tres camins no són els meus camins –declaració de Jahveh.
9 Perquè com els cels són per da- munt de la terra, així són els meus camins per damunt dels vostres ca-
Ei! Tots els assedegats, veniu a
les aigües, i el qui no té diners,
55:1 Jn 4:14; 7:37; Ap 21:6; 22:17 55:3 2Sm 23:5; Ft 13:34 55:4 Jn 18:37 55:10 2Co 9:10 55:11 Mt 13:18-23; Ecl 11:6 56:2 Ex 20:8-11
Així diu Jahveh: Guardeu el
judici, i feu justícia: perquè la meva salvació és a punt d’arri- bar, i la meva justícia a punt de ser revelada.
2 Feliç l’home que fa això, i el  ll de l’home que s’hi manté ferm; que guarda el dia de descans sense pro- fanar-lo, i guarda la seva mà de fer qualsevol mal.
3 I que el  ll de l’estranger, que s’ha unit a Jahveh, no parli dient: Jahveh certament em separarà del seu poble. I que l’eunuc no digui: Heus aquí, sóc un arbre sec.
4 Perquè així diu Jahveh: Als eunucs que guarden els meus dies de des- cans, i escullen allò que desitjo, i s’afermen al meu pacte,
5 els donaré a casa meva, i dins de les meves muralles, un lloc i un nom millor que  lls i  lles: els donaré un nom etern que no serà eliminat.
6 I als  lls de l’estranger que s’uneixin a Jahveh, per ser els seus servents i per estimar el Nom de
785


   791   792   793   794   795