Page 798 - Biblia Català TBS
P. 798

Isaïes 60, 61, 62
t’il·luminarà: sinó que Jahveh serà per a tu la llum eterna, i el teu Déu, la teva glòria.
20 El teu sol no es pondrà mai més, i la teva lluna no minvarà: perquè Jahveh serà per a tu la llum eterna, i els dies del teu dol s’acabaran.
21 I el teu poble, tots ells seran justos, posseiran la terra per sem- pre: seran el lluc del meu planter, l’obra de les meves mans, per glori-  car-me.
22 El petit esdevindrà un miler, i l’insigni cant una gran nació. Jo, Jahveh, ho apressaré al seu propi temps.
tes de confusió, ells s’alegraran en la seva porció: per això, en llur país posseiran una doble porció, tindran alegria eterna.
8 Perquè jo, Jahveh, estimo la jus- tícia, odio l’espoli per fer un holo- caust; per això afermaré llur obra en la veritat, i faré un pacte etern amb ells.
9 I llur llavor serà coneguda entre les nacions, i llur descendència enmig dels pobles: tots els qui els vegin els reconeixeran, que són la llavor que Jahveh ha beneït.
10 M’alegraré amb gran alegria en Jahveh, la meva ànima exultarà de goig en el meu Déu; perquè m’ha vestit amb els vestits de salvació, m’ha cobert amb el mantell de jus- tícia, com un nuvi abillat amb la corona, i com una núvia adornada amb les seves joies.
11 Perquè, com la terra produeix els seus brots, i com un hort fa germi- nar les seves llavors, així el Senyor Jahveh farà germinar la justícia i la lloança davant totes les nacions!
62
61
m’ha ungit per anunciar bones noves als pobres, m’ha enviat a embenar els que tenen el cor desfet, a proclamar la llibertat als captius i als presos l’obertura de les presons, 2 a proclamar l’any acceptable de Jahveh, i el dia de la venjança del nostre Déu, a consolar tots els a igits, 3 a establir tots els a igits a Sió, donant-los ornament en comptes de cendres, l’oli de goig en comptes de dol, un vestit de lloança en lloc d’un esperit de feblesa: i seran anomenats arbres de justícia, planter de Jahveh, per glori car-lo.
4 I ells reconstruiran les ruïnes anti- gues, aixecaran les desolacions del passat, i renovaran les ciutats enru- nades, les desolacions de generació en generació.
5 I els estrangers s’alçaran i pastura- ran els vostres ramats, i els  lls dels estrangers seran els vostres llaura- dors i els vostres vinyaters.
6 I vosaltres sereu anomenats sacer- dots de Jahveh, se us dirà ministres del nostre Déu. Menjareu la riquesa de les nacions, i us gloriareu en la seva glòria.
7 En comptes de la vostra vergonya, tindreu una doble porció; i en comp-
L’Esperit del Senyor, Jahveh,
és sobre mi, perquè Jahveh
61:1-2 Lc 4:18-19; 7:22; Ft 10:38 61:6 Ex 19:6; 1Pe 2:9; Ap 1:6 61:10 Ap 21:2 790
Per causa de Sió no callaré,
i per causa de Jerusalem no estaré quiet,  ns que la seva justícia surti com resplendor, i la seva salva- ció com una torxa que crema.
2 Llavors les nacions veuran la teva justícia, i tots els reis la teva glòria: i se t’anomenarà amb un nom nou, que la boca de Jahveh designarà.
3 I tu seràs una corona esplèndida en la mà de Jahveh, i una diadema reial en la mà del teu Déu.
4 Ja no se’t dirà més: Abandonada! Ialatevaterranoselidiràmai més: Desolació! Perquè, a tu, se t’anomenarà Hefsibah, i a la teva terra Beulah: perquè Jahveh es com- plaurà en tu, i la teva terra tindrà marit.
5 Perquè com un jove es casa amb una verge, els teus  lls es casaran


   796   797   798   799   800