Page 81 - Biblia Català TBS
P. 81

26 Només a la terra de Goixen, on s’estaven els  lls d’Israel, no hi hagué pedregada.
27 I el Faraó envià a cridar Moisès i Aaron, i els digué: Aquesta vegada he pecat. Jahveh és el just, i jo i el meu poble som els culpables.
28 Feu súpliques a Jahveh, perquè ja n’hi ha hagut prou de trons de Déu i de pedregada; i us deixaré marxar i no us tornaré a retenir.
29 I Moisès li digué: Quan hauré sortit de la ciutat, estendré els meus palmells vers Jahveh, i els trons pararan i no hi haurà més pedrega- da, a   que sàpigues que la terra és de Jahveh.
30 Peròjoséquenitunielsteus servents encara no tindreu por davant de Jahveh-Déu.
31 I el lli i l’ordi foren colpits, per- què l’ordi espigava i el lli  oria.
32 Però el blat i l’espelta no foren colpits, perquè eren més tardans.
33 I Moisès sortí de davant del Faraó i de la ciutat, i va estendre els seus palmells vers Jahveh, i cessaren els trons i la pedregada, i no caigué més pluja sobre la terra.
34 I quan el Faraó veié que la pluja i la pedregada i els trons havien ces- sat, pecà encara més i endurí el seu cor, ell i els seus servents.
35 I el cor del Faraó s’obstinà, i no deixà marxar els  lls d’Israel, tal com Jahveh havia dit per mitjà de Moisès.
Èxode 9, 10
3 I Moisès i Aaron anaren al Faraó, i li digueren: Així diu Jahveh, el Déu dels hebreus: ¿Fins quan refusaràs humiliar-te davant meu? Deixa mar- xar el meu poble perquè em serveixi. 4 Perquè si refuses de deixar marxar el meu poble, heus aquí, demà por- taré la llagosta dins del teu territori, 5 i cobrirà la superfície de la terra  ns al punt que ningú no podrà veure la terra; i es menjarà la resta de les deixalles que us deixà la pedre- gada, i es menjarà tots els arbres que creixen per a vosaltres al camp;
6 i ompliran les teves cases i les cases de tots els teus servents, i les cases de tots els egipcis, com no ho havien vist els teus pares ni els pares dels teus pares, des del dia que van seralaterra nsaldiad’avui.Ies girà i sortí de davant del Faraó.
7 I els servents del Faraó li digue- ren: Fins quan aquest ens serà un parany? Deixa marxar aquesta gent perquè serveixin Jahveh el seu Déu. Encara no t’adones que Egipte està destruït?
8 I feren tornar Moisès i Aaron davant del Faraó, i ell els digué: Aneu, serviu Jahveh, el vostre Déu. ¿Qui i qui són els qui hi han d’anar? 9 I Moisès digué: Hi anirem amb els nostres joves i amb els nostres ancians, hi anirem amb els nostres  lls i amb les nostres  lles, amb el nostre bestiar menut i gros, perquè hem de celebrar una festa a Jahveh. 10 I ell els digué: Que Jahveh sigui amb vosaltres si jo us deixo marxar a vosaltres i als vostres petits; perquè mireu, el mal és davant vostre!
10
I Jahveh va dir a Moisès: Vés
al Faraó, perquè jo he endurit el seu cor, i el cor dels seus servents per fer aquests senyals meus davant d’ell,
2 i perquè contis a les orelles del teu llidel lldelteu llcomhe tractat amb duresa Egipte, i els meus senyals que he fet enmig d’ells, i sapigueu que jo sóc Jahveh.
De cap manera! Marxeu ara els
10:2 Dt 4:9; Ps 78:5
11
homes i serviu Jahveh, perquè això és el que vosaltres voleu. I foren expulsats de la presència del Faraó.
12 I Jahveh va dir a Moisès: Estén la teva mà damunt la terra d’Egipte per fer venir la llagosta; i que pugi per la terra d’Egipte i es mengi tota la
73


   79   80   81   82   83