Page 83 - Biblia Català TBS
P. 83

Faraó, que seu sobre el seu tron,  ns al primogènit de l’esclava que és darrere les pedres del molí, i tot primogènit del bestiar.
6 I hi haurà un gran crit en tota la terra d’Egipte, com no n’hi ha hagut mai, i mai no n’hi tornarà a haver.
7 I contra els  lls d’Israel cap gos no esmolarà la seva llengua ni contra home ni contra bèstia, a   que sapi- gueu que Jahveh fa distinció entre Egipte i Israel.
8 I tots aquests servents teus baixa- ran a mi i s’inclinaran davant meu, dient: Surt, tu i tot el poble que segueix els teus peus. I després d’això sortiré. I ell sortí de davant del Faraó encès d’ira.
9 I Jahveh va dir a Moisès: El Faraó no us escoltarà, a   que es multipli- quin les meves meravelles a la terra d’Egipte.
10 I Moisès i Aaron feren tots aquests prodigis davant del Faraó. I Jahveh obstinà el cor del Faraó i no deixà marxar els  lls d’Israel del seu país.
12
Èxode 11, 12
7 I prendran de la sang i en posaran sobre els dos muntants i sobre la llinda de les cases on el menjaran.
8 I aquesta nit menjaran la carn rostida al foc, i la menjaran amb pa àzim sobre herbes amargues.
9 No mengeu res de cru o bullit amb aigua, sinó rostit al foc, el seu cap, amb les seves potes i amb les seves entranyes.
10 I no en deixareu gens per al matí, i el que romangui  ns al matí ho cremareu al foc.
11 I el menjareu d’aquesta manera: amb els vostres lloms cenyits, les vostres sandàlies als vostres peus, i el vostre bastó a la vostra mà. El menjareu de pressa, és la Pasqua de Jahveh.
12 I aquesta nit jo passaré per la terra d’Egipte i destruiré tots els primogènits de la terra d’Egipte, de l’home  ns a la bèstia, i faré judicis contra tots els déus d’Egipte. Jo, Jahveh.
13 I la sang us serà de senyal a les cases on sereu, i jo veuré la sang i passaré de llarg sobre vosaltres, i no hi haurà contra vosaltres cap plaga d’extermini quan destruiré la terra d’Egipte.
14 I aquest dia serà un memorial per a vosaltres, i el celebrareu com una festa per a Jahveh, el celebrareu com un estatut perpetu durant les vostres generacions.
15 Set dies menjareu àzims. El pri- mer dia traureu el llevat de les vos- tres cases, perquè tot el qui mengi fermentat des del primer dia  ns al setè dia, aquesta persona serà tallada d’Israel.
16 I el primer dia hi haurà una con- vocació santa i el setè dia hi haurà una convocació santa per a vosal- tres. Durant aquells dies no es farà cap feina, excepte preparar el que ha de menjar cada persona, això només podreu fer vosaltres.
I Jahveh parlà a Moisès i Aaron
a la terra d’Egipte, dient:
2 Aquest mes serà per a vosaltres el principi dels mesos, serà per a vosal- tres el primer dels mesos de l’any.
3 Parleu a tota la congregació d’Israel, dient: El dia deu d’aquest mes que cadascú prengui un anyell per a la casa de llurs pares, un anyell per casa.
4 I si la casa és massa petita per un anyell, que el prenguin ell i el veí més a prop de casa seva, segons el nom- bre de persones; compteu l’anyell segons el que cadascú mengi.
5 El vostre anyell serà perfecte, mascle, d’un any, l’heu de prendre dels corders o dels cabrits.
6 I el guardareu  ns al dia catorzè d’aquest mes, i tota l’assemblea de la congregació d’Israel el degollarà entre els dos vespres.
12:2 Dt 16:1-8 12:5 1Pe 1:19 12:15 1Co 5:6-8
75


   81   82   83   84   85