Page 84 - Biblia Català TBS
P. 84

Èxode 12
17 I observareu la festa dels àzims, perquè en aquest mateix dia vaig fer sortir els vostres estols fora de la terra d’Egipte; i observareu aquest dia en les vostres generacions, com un estatut perpetu.
18 El primer mes, el dia catorzè del mes al vespre, menjareu àzims  ns al vespre del dia vint-i-u del mes.
19 Durant set dies no es trobarà llevat en les vostres cases, perquè el qui mengi res fermentat, aquesta persona serà tallada de la congregació d’Israel, sigui estranger o nadiu de la terra.
20 No menjareu res fermentat, en tots els vostres estatges menjareu àzims.
21 I Moisès cridà tots els ancians d’Israel, i els digué: Trieu-vos i preneu un cap de bestiar menut segons les vostres famílies i sacri queu la Pasqua. 22 I prendreu un manoll d’hisop, i el xopareu en la sang que hi ha al gibrell, i aplicareu la sang que hi ha al gibrell sobre la llinda i els dos muntants. I ningú de vosaltres sortirà de la porta de casa seva  ns al matí. 23 I Jahveh passarà per colpir els egipcis, i quan vegi la sang sobre la llinda i sobre els dos muntants, Jahveh passarà de llarg de la porta i no permetrà al destructor entrar en les vostres cases per colpir.
24 I observareu aquesta paraula com un estatut perpetu per a tu i per als teus  lls.
25 I s’esdevindrà, quan entreu a la terra que Jahveh us donarà, com ell ha promès, que guardareu aquesta commemoració.
26 I s’esdevindrà, quan els vostres  lls us diguin: Què signi ca aquesta commemoració per a vosaltres?,
27 que vosaltres direu: És el sacri ci de la Pasqua per a Jahveh, que a Egipte va passar de llarg de les cases dels  lls d’Israel quan va colpir els egipcis, i va alliberar les nostres cases. I el poble es prosternà i adorà.
28 I els  lls d’Israel se n’anaren, i feren tal com Jahveh havia manat a Moisès i a Aaron, així ho feren.
29 I s’esdevingué a mitjanit que Jahveh colpí tots els primogènits de la terra d’Egipte, des del primogènit del Faraó que seia al seu tron  ns al primogènit del captiu que era a la casa de la masmorra, i tots els primogènits del bestiar.
30 I el Faraó s’aixecà durant la nit, ell i tots els seus servidors i tots els egipcis, i hi hagué un gran crit a Egipte, perquè no hi havia cap casa on no hi hagués un mort.
31 I cridà Moisès i Aaron de nit i els digué: Aixequeu-vos, sortiu d’enmig del meu poble, vosaltres i també els  lls d’Israel, i aneu, serviu Jahveh, com heu dit;
32 agafeu també el vostre bestiar menut i gros, com heu dit, i aneu, i també beneïu-me.
33 I els egipcis apressaven el poble per fer-los marxar ràpidament del país i deien: Morirem tots!
34 I el poble s’endugué la seva pasta abans de fermentar, llurs pasteres embolicades amb els seus mantells sobre les seves espatlles.
35 I els  lls d’Israel ho feren segons la paraula de Moisès, i demanaren als egipcis objectes de plata i objec- tes d’or i vestits.
36 I Jahveh donà al poble favor als ulls dels egipcis, i els donaren el que demanaren, i espoliaren els egipcis.
37 I els  lls d’Israel marxaren de Ramsès vers Sucot, eren uns sis- cents mil homes a peu, a part de la mainada.
38 I també pujà amb ells una multi- tud barrejada, i bestiar menut i gros, una gran quantitat de bestiar.
39 I amb la pasta que s’havien endut d’Egipte van coure coques àzimes, perquè no era fermentada; car foren
12:21 Mt 26:17; He 11:28 12:29 Ps 78:51; 105:36; He 11:28 76


   82   83   84   85   86