Page 816 - Biblia Català TBS
P. 816

Jeremies 9, 10
una garba darrere del segador, i no hi haurà ningú que els aplegui.
23 Així diu Jahveh: Que el savi no es gloriï en la seva saviesa, que el poderós no es gloriï en el seu poder, que el ric no es gloriï en la seva ri- quesa,
24 sinó que, el qui es gloriï que es gloriï en això: a entendre’m i a conèixer-me, que jo sóc Jahveh, que faig misericòrdia, judici i justícia en la terra, perquè en aquestes coses em complac –declaració de Jahveh.
25 Heus aquí, vénen dies –declara- ció de Jahveh– en els quals castigaré tots els circumcidats i els incircumci- dats:
26 Egipte i Judà i Edom, i els  lls d’Ammon i de Moab, i tots els qui es retallen les vores de la barba, que habiten en el desert; perquè totes les nacions són incircumcises, i tota la casa d’Israel és incircumcisa de cor.
glòria: perquè entre tots els savis de les nacions, i en tots llurs reialmes, no n’hi ha cap com tu.
8 I tots plegats són insensibles i insensats; l’arbre és instrucció de vanitats.
9 Porten plata batuda de Tarsis, i or d’Ufaz; el treball d’un artesà i de les mans d’un orfebre, llurs vestits de blau i porpra: tot això és obra d’artesans experts.
10 Però Jahveh és Déu de veritat: ell és el Déu viu i el Rei etern; davant de la seva ira tremola la terra, i les nacions no suporten la seva indigna- ció.
11 Així els direu: Els déus, que no han fet ni els cels ni la terra, s’esvaeixin de la terra i de sota aquests cels.
12 Elléselquihafetlaterraambel seu poder, el qui ha establert el món amb la seva saviesa, el qui ha estès els cels amb la seva intel·ligència.
13 Quan dóna la seva la veu, hi ha brogitd’aigüesenelscels,ifapujar els vapors dels termes de la terra; fa llampecs per a la pluja, i fa sortir el vent dels seus magatzems.
14 Tothom s’ha tornat insensible, mancat de coneixement; tot orfebre serà avergonyit a causa de l’estàtua, perquè la seva imatge de fosa és falsa, i no té alè.
15 Són vanitat, l’obra dels enganys: en el temps de llur càstig s’esvairan. 16 No és pas com aquestes estàtues la Porció de Jacob, perquè ell és el Formador de tot, i Israel és la vara de la seva herència: Jahveh dels exèrcits és el seu Nom.
17 Aplega de la terra la teva merca- deria, habitant del baluard.
18 Perquè així diu Jahveh: Heus aquí, aquesta vegada llançaré amb la fona els habitants de la terra, i seré un adversari per a ells, i així s’ho trobaran.
10
d’Israel.
2 Així diu Jahveh: No aprengueu el camí de les nacions, i no tingueu por dels senyals dels cels, encara que les nacions en tinguin por.
3 Perquè els costums dels pobles són vanitat: perquè un talla un arbre del bosc, les mans del fuster el treba- llen amb l’aixa;
4 amb plata i amb or l’embelleixen; amb claus i amb martells el  xen, a   que no trontolli.
5 Aquests són com una palmera dreta, i no poden parlar; han de ser portats, perquè no caminen. No els tingueu cap por, perquè no poden fer mal i tampoc no poden fer res de bo.
6 No hi ha ningú com tu, Jahveh! Tuetsgran,ielteuNomésgranen poder.
7 ¿Qui no et tindrà por, Rei de les nacions? Perquè a tu et pertany la
Escolteu la paraula que Jahveh
us parla a vosaltres, casa
9:24 1Co 1:31; 2Co 10:17 10:2 Lv 18:3 10:3 Is 44:9-12; Ps 115:4-8 10:6-7 Ps 86:9; 111:2; Ap 15:4 808


   814   815   816   817   818