Page 817 - Biblia Català TBS
P. 817

19 Ai de mi, pel meu trencament! La meva ferida és dolorosa. I jo deia: Certament això és una malaltia, i l’he de suportar.
20 La meva tenda ha estat espoliada, i totes les meves cordes han estat trencades; els meus  lls han sortit de mi,inohisón;janohihaningúque estengui la meva tenda, que aixequi les meves cortines.
21 Perquè els pastors s’han tornat insensibles, i no han cercat Jahveh; per això no han prosperat, i tot llur ramat està escampat.
22 La veu d’un rumor, heus aquí, ha vingut, i una gran commoció de la terra del nord, per fer de les ciutats de Judà una desolació, un cau de gossos salvatges.
23 Sé, Jahveh, que el camí de l’home noésenlasevamà,iquel’homeno té el poder de caminar ni de dirigir els seus passos.
24 Castiga’m Jahveh, però d’acord amb la justícia, no pas en el teu enuig, a   que no em redueixis a res. 25 Vessa la teva fúria sobre les nacions que no et coneixen, i sobre les famílies que no invoquen el teu Nom; perquè han devorat Jacob; perquè l’han devorat i l’han consumit, i han deixat erm el seu estatge.
Jeremies 10, 11
5 a   de complir el jurament que vaig jurar als vostres pares, de donar-los una terra que  ueix llet i mel, com aquest dia. I vaig respondre, i vaig dir: Amén, Jahveh.
6 I Jahveh em digué: Proclama totes aquestes paraules per les ciutats de Judà, i pels carrers de Jerusalem, dient: Escolteu les paraules d’aquest pacte, i feu-les.
7 Perquè certament vaig donar testi- moni als vostres pares en el dia que els vaig pujar de la terra d’Egipte,  ns a aquest dia, llevant-me aviat i donant testimoni, dient: Escolteu la meva veu.
8 Però ells no em van escoltar, i no van inclinar llur orella, i cadascú va caminar en la duresa del seu cor dolent: per això jo portaré sobre ells totes les paraules d’aquest pacte, que jo vaig manar de complir, però ells no el van complir.
9 I Jahveh em digué: S’ha trobat una conspiració entre els homes de Judà, i entre els habitants de Jerusalem.
10 Han tornat a les iniquitats dels seus primers pares, que van refu- sar d’escoltar les meves paraules, i han anat darrere d’altres déus per servir-los: la casa d’Israel, i la casa de Judà, han trencat el meu pacte, que vaig fer amb llurs pares.
11 Per tant, així diu Jahveh: Heus aquí, porto sobre ells un mal del qual no seran capaços de sortir; i em cridaran, però no els escoltaré.
12 I les ciutats de Judà i els habitants de Jerusalem se n’aniran, i cridaran els déus als quals van fer pujar fum: però de cap manera no els podran salvar en el temps de llur mal.
13 Perquè els teus déus han estat tants com les teves ciutats, Judà; i heu posat tants altars a una cosa ver- gonyosa com el nombre dels carrers
11
dient:
2 Escolteu les paraules d’aquest pacte, i parleu als homes de Judà, i als habitants de Jerusalem.
3 I tu els diràs: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Maleït l’home que no obeeixi les paraules d’aquest pacte, 4 que vaig manar als vostres pares en el dia que els vaig fer sortir de la terra d’Egipte, del forn de ferro, dient: Escolteu la meva veu, i feu aquestes paraules, segons tot el que us mano, i sereu el meu poble, i jo seré el vostre Déu:
La paraula que fou revelada a Jeremies de part de Jahveh,
11:3 Dt 27:26; Ga 3:10 11:5 Dt 7:12
809


   815   816   817   818   819