Page 832 - Biblia Català TBS
P. 832

Jeremies 23, 24, 25
35 Així direu cadascú al seu veí, i cadascú al seu germà: Què ha res- post Jahveh? Què ha parlat, doncs, Jahveh?
36 I ja no mencionareu més la sen- tència de Jahveh, perquè la sentèn- cia de cadascú serà la seva paraula: ja que heu capgirat les paraules del Déu vivent, Jahveh dels exèrcits, el nostre Déu.
37 Així diràs al profeta: Què t’ha res- post Jahveh? Què ha parlat, doncs, Jahveh?
38 I si dieu: Sentència de Jahveh, heus aquí també el que diu Jahveh: Ja que vosaltres dieu aquesta parau- la: Sentència de Jahveh, i jo us he enviat a dir: No digueu més sentèn- cia de Jahveh;
39 per això, heus aquí, jo us obli- daré del tot, i us enviaré lluny de la meva presència, a vosaltres i a la ciutat que us vaig donar, a vosaltres i als vostres pares.
40 I jo posaré damunt vostre l’escarni etern, i l’ultratge perpetu que no seran oblidats!
5 Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Com aquestes gues bones, jo re- coneixeré per al bé els deportats de Judà, que jo he enviat d’aquest lloc a la terra dels caldeus.
6 I posaré els meus ulls sobre ells per a bé, i els faré tornar a aquesta terra: i els edi caré, i no els enderro- caré; i els plantaré, i no els arrenca- ré.
7 I els donaré un cor perquè em coneguin, que jo sóc Jahveh: i ells seran el meu poble, i jo seré el seu Déu, perquè tornaran a mi amb tot llur cor.
8 I com les gues dolentes, que no es poden menjar de tan dolentes –d’aquesta manera parla Jahveh: així tractaré Sedecies, rei de Judà, i els seus prínceps i el romanent de Jerusalem, que foren deixats en aquesta terra, i aquells que habiten en la terra d’Egipte.
9 I jo els faré motiu d’horror, per a mal en tots els regnes de la terra: com a oprobi i com a proverbi, com a escarni i com a maledicció en tots els llocs on els llançaré.
10 I enviaré contra ells l’espasa, la fam i la pesta, ns que siguin con- sumits de sobre la terra que els vaig donar a ells i als seus pares.
25
24
 gues posats davant del temple de Jahveh, després que Nabucodonosor, rei de Babilònia, deportà Jeconies, ll de Joiaquim, rei de Judà, i els caps de Judà, i els artesans i els ferrers de Jerusalem, i els menà a Babilònia.
2 Un cabàs de gues molt bones, com les gues primerenques, i l’altre cabàs de gues molt dolentes, que no es podien menjar de tan do- lentes.
3 I Jahveh em va dir: Què veus Jeremies? I vaig respondre: Figues. Les gues bones, molt bones, i les dolentes, molt dolentes, que no es poden menjar de tan dolentes.
4 I la paraula de Jahveh s’adreçà a mi, dient:
Jahveh em mostrà una visió
i, heus aquí, dos cistells de
24:1 2Re 24:12-16 24:8 Jr 39:5-7; 43:7 25:1 2Re 24:1 824
La paraula que fou revela-
da a Jeremies referent a tot el poble de Judà, l’any quart de Joiaquim, ll de Josies, rei de Judà, que era el primer any de Nabucodo- nosor, rei de Babilònia;
2 la qual el profeta Jeremies va par- laratotelpobledeJudà,iatotsels habitants de Jerusalem, dient:
3 Des de l’any tretzè de Josies, ll d’Amon, rei de Judà, i ns en aquest dia, aquests vint-i-tres anys, la parau- ladeJahvehhavingutami,ijous he parlat, llevant-me aviat i parlant, però vosaltres no heu escoltat.
4 I Jahveh us ha enviat tots els seus servents, els profetes, matinant i


   830   831   832   833   834