Page 835 - Biblia Català TBS
P. 835

poble el van agafar, dient: Certament moriràs!
9 ¿Per què has profetitzat en Nom de Jahveh, dient: Aquesta casa serà com Siló, i aquesta ciutat serà deso- lada, restarà sense cap habitant? I tot el poble s’aplegà contra Jeremies a la casa de Jahveh.
10 I els caps de Judà van escoltar aquestes coses, i van pujar de la casa del rei a la casa de Jahveh, i van seure a l’entrada del Portal Nou de la casa de Jahveh.
11 Llavors els sacerdots i els profetes van parlar als dirigents, i a tot el poble, dient: Sentència de mort per a aquest home! Perquè ha profetitzat contra aquesta ciutat, tal com heu escoltat amb les vostres orelles.
12 I Jeremies parlà a tots els diri- gents, i a tot el poble, dient: Jahveh m’envià a profetitzar contra aquesta casa i contra aquesta ciutat, totes les paraules que heu escoltat.
13 Ara, doncs, esmeneu els vostres camins i els vostres fets, i obeïu la veu de Jahveh, el vostre Déu, i Jahveh es penedirà del mal que ha pronunciat contra vosaltres.
14 I jo, heus aquí, em teniu a la vostra mà: feu de mi el que sembli bo i just als vostres ulls.
15 Tanmateix sapigueu del cert que, si em mateu, posareu sang inno- cent sobre vosaltres mateixos i sobre aquesta ciutat i sobre els seus habi- tants, perquè veritablement Jahveh m’ha enviat a vosaltres per parlar a les vostres orelles totes aquestes paraules.
16 I els dirigents i tot el poble van dir als sacerdots i als profetes: Res de sentència de mort per aquest home, perquè ens ha parlat en el Nom de Jahveh, el nostre Déu.
17 I alguns dels ancians dels país s’aixecaren, i van parlar a tota l’assemblea del poble, dient:
Jeremies 26, 27
18 Miquees de Morèixet va profe- titzar en els dies d’Ezequies, rei de Judà, i va parlar a tot el poble de Judà, dient: Així diu Jahveh dels exèrcits: Sió serà llaurat com un camp, i Jerusalem esdevindrà un munt de ruïnes, i la muntanya de la casa de Jahveh com els llocs alts d’un bosc.
19 ¿El va fer matar Ezequies, rei de Judà, i tot Judà? ¿No tingué temor de Jahveh, i suplicà davant Jahveh, i Jahveh es penedí del mal que havia pronunciat contra ells? ¿I nosaltres farem aquest gran mal contra les nostres ànimes?
20 I hi havia també un home que profetitzava en Nom de Jahveh, Urià,  ll de Xemaià, de Quiriat-Jearim, que profetitzava contra aquesta ciutat i contra aquesta terra segons totes les paraules de Jeremies;
21 i el rei Joiaquim i tots els seus poderosos i tots els dirigents, van escoltar les seves paraules, i el rei cercava de fer-lo matar: però quan Urià se n’assabentà, tingué por i fugí, i se n’anà a Egipte.
22 I el rei Joiaquim envià homes a Egipte: Elnatan,  ll d’Acbor, i altres homes amb ell a Egipte;
23 i ells van fer sortir Urià d’Egipte, i el van portar al rei Joiaquim, que el va matar amb l’espasa, i va llançar el seu cadàver a la fossa comuna.
24 Però la mà d’Ahicam,  ll de Xafan, fou amb Jeremies, perquè no el lliuressin a la mà del poble per fer-lo morir.
27Al principi del regnat de Joiaquim,  ll de Josies, rei de Judà, vingué aquesta paraula per a
Jeremies de part de Jahveh, dient:
2 Així m’ha dit Jahveh: Fes-te lli- gams i jous, i posa-t’ho al coll;
3 i els enviaràs al rei d’Edom, i al rei de Moab, i al rei dels  lls d’Ammon,
26:11 Jr 38:4 26:18 Miquees 1:1; 3:12. 26:24 Jr 39:14; 2Re 22:12
827


   833   834   835   836   837