Page 842 - Biblia Català TBS
P. 842

Jeremies 31, 32
car, i per enrunar, i per destruir, i per fer mal; també vetllaré sobre ells per edi car i per plantar –declaració de Jahveh.
29 En aquells dies no diran més: Els pares van menjar el raïm verd, i s’han fet malbé les dents dels  lls. 30 Ans cadascú morirà per la seva pròpia iniquitat; a tothom que mengi el raïm verd, les seves pròpies dents se li faran malbé.
31 Heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh– quan jo faré un nou pacte amb la casa d’Israel i amb la casa de Judà;
32 no pas com el pacte que vaig fer amb llurs pares el dia que els vaig agafar de la mà, per fer-los sortir de la terra d’Egipte; quan ells van tren- car el meu pacte, malgrat que vaig ser un marit per a ells –declaració de Jahveh.
33 Perquè aquest serà el pacte que faré amb la casa d’Israel, des- prés d’aquells dies –declaració de Jahveh: Ficaré la meva llei dintre d’ells, i l’escriuré en llur cor: i jo seré el seu Déu, i ells seran el meu poble.
34 I ells ja no instruiran, cadascú el seu proïsme i cadascú el seu germà, dient: Coneixeu Jahveh! Perquè tots ells em coneixeran, del més petit  ns al més gran –declaració de Jahveh–; perquè perdonaré llur ini- quitat, i no em recordaré més de llur pecat.
35 Així diu Jahveh, que posa el sol com a llum del dia, els estatuts de la lluna i dels estels com a llum de la nit, que agita el mar i fa rugir les seves onades, Jahveh dels exèrcits és el seu Nom:
36 Si aquests estatuts desaparei- xen de davant meu –declaració de Jahveh–, també la llavor d’Israel cessarà de ser una nació davant meu per sempre.
37 Així diu Jahveh: Si els cels a dalt poden ser mesurats, i els fona- ments de la terra a sota poden ser sondejats, jo també rebutjaré tota la llavor d’Israel, per tot allò que han fet –declaració de Jahveh.
38 Heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh–, que la ciutat serà re- construïda per a Jahveh, des de la torre d’Hananel  ns a la porta de l’Angle.
39 I la corda d’amidar s’estendrà més enllà,  ns al turó de Gareb, i envoltarà Goà.
40 I tota la vall dels cossos morts i de les cendres, i tots els camps  ns al torrent de Cedró,  ns a la canto- nada del portal dels Cavalls a l’est, serà consagrada a Jahveh; no serà arrencat, i no serà enderrocat mai més.
32
31:29 Ez 18:2 31:31-34 Ez 37:26; He 8:8-12; Mt 26:28 31:33-34 He 10:16-17 31:35 Gn 1:16 32:1 2Re 25:1-7
834
La paraula que fou revelada
a Jeremies de part de Jahveh, l’any desè de Sedecies, rei de Judà, que fou l’any divuitè de Nabuco- donosor.
2 En aquell temps l’exèrcit del rei de Babilònia assetjava Jerusalem, i el profeta Jeremies estava tancat en el pati de la presó que hi havia a la casa del rei de Judà;
3 on Sedecies, rei de Judà, l’havia tancat, dient: ¿Per quin motiu tu profetitzes, dient: Així diu Jahveh: Heus aquí, dono aquesta ciutat a la mà del rei de Babilònia, i la captura- rà;
4 i Sedecies, rei de Judà, no s’esca- parà de la mà dels caldeus, sinó que serà lliurat a la mà del rei de Babilònia, que li parlarà cara a cara, i els seus ulls veuran els seus ulls;
5 i emmenarà Sedecies a Babilònia, i allà el farà estar  ns que jo el visiti –declaració de Jahveh–, i, encara que combateu amb els caldeus, no prosperareu?


   840   841   842   843   844