Page 844 - Biblia Català TBS
P. 844

Jeremies 32, 33
27 Heus aquí, jo sóc Jahveh, Déu de tota carn: ¿Hi ha res massa difícil per a mi?
28 Per tant, així diu Jahveh: Heus aquí, dono aquesta ciutat a la mà dels caldeus i a la mà de Nabucodonosor, rei de Babilònia, i ell la prendrà;
29 i els caldeus, que lluiten contra aquesta ciutat, vindran i calaran foc a aquesta ciutat i la cremaran, i també les cases sobre els terrats de les quals han cremat fum a Baal, i han vessat libacions a d’altres déus, a  de provocar-me a enuig.
30 Perquè els lls d’Israel i els lls de Judà només han fet el que era dolent als meus ulls, des de la seva joventut; perquè els lls d’Israel només han fet que provocar-me a enuig amb l’obra de llurs mans –declaració de Jahveh.
31 Perquè aquesta ciutat ha estat per a mi com una provocació de la meva ira i del meu furor, des del dia que la van construir ns el dia d’avui, en què l’apartaré del meu davant;
32 a causa de tot el mal dels lls d’Israel i dels lls de Judà, que han fet per provocar-me, ells, llurs reis, llurs principals, llurs sacerdots i llurs profetes, i els homes de Judà, i els habitants de Jerusalem.
33 I m’han girat l’esquena i no pas la cara; i els instruïa, matinant per instruir-los, però no han escoltat per acceptar la correcció.
34 I van posar llurs abominacions en la casa que s’anomena amb el meu Nom, a  de contaminar-la;
35 i van construir els llocs alts de Baal, que eren a la vall de Benhinnom, per fer passar els seus lls i les seves lles a través del foc a Moloc, cosa que no els havia manat, i no havia pujat al meu cor que fes- sin aquesta abominació, a  de fer pecar Judà.
36 I ara, per tant, així diu Jahveh, el Déu d’Israel, concernent aquesta
ciutat, de la qual vosaltres dieu: Ha estat donada a la mà del rei de Babilònia, per l’espasa i per la fam i per la pesta:
37 Heus aquí, els aplegaré de totes les terres on els he menat en la meva iraienelmeufuroriambgranin- dignació, i els faré tornar en aquest lloc, i els faré habitar con adament; 38 i seran el meu poble, i jo seré el seu Déu.
39 Ielsdonaréunsolcoriunsol camí, perquè tinguin temor de mi tots els dies, per al seu bé i el dels seus lls després d’ells.
40 I jo faré amb ells un pacte etern: No m’apartaré més d’ells, per fer-los bé; i posaré el meu temor en llur cor, perquè no s’allunyin de mi.
41 I m’alegraré en ells, per fer-los bé, i els plantaré en aquesta terra en veritat, amb tot el meu cor i amb tota la meva ànima.
42 Perquè així diu Jahveh: Així com he fet venir sobre aquest poble tot aquest gran mal, així faré venir sobre ells tot el bé que els he pro- mès.
43 I es compraran camps en aquesta terra de la qual vosaltres dieu: És una desolació, sense gent ni bestiar: ha estat donada a la mà dels cal- deus;
44 s’hi compraran camps amb plata, i s’escriuran contractes i seran sege- llats, i es cridaran els testimonis, a la terra de Benjamí i als voltants de Jerusalem, i a les ciutats de Judà, i a les ciutats de la Muntanya, i a les ciutats de la Xefelà, i a les ciutats del Nègueb: perquè faré tornar els seus exiliats –declaració de Jahveh.
32:28 2Re 25:1-11 32:34 2Re 21:4-7 32:35 Lv 18:21 32:39 Ez 11:19 32:40 Jr 31:31; Is 55:3 836
33
I la paraula de Jahveh vingué
a Jeremies la segona vegada, quan encara estava detingut en el pati de la presó, dient:
2 Així diu Jahveh que ho ha fet, Jahveh que ho va formar per establir-ho; Jahveh és el seu Nom:


   842   843   844   845   846