Page 853 - Biblia Català TBS
P. 853

6 I el rei de Babilònia matà els  lls de Sedecies a Riblà, davant dels seus ulls; i el rei de Babilònia també matà tots els nobles de Judà.
7 I encegà els ulls de Sedecies, i el lligà amb dues cadenes de bronze, per portar-lo a Babilònia.
8 I els caldeus van calar foc a la casa delrei,ialescasesdelagent,ivan enderrocar les muralles de Jerusalem. 9 I el romanent del poble que havia estat deixat a la ciutat, i els desertors que s’havien passat a ell, i la resta del poble que havia sobreviscut, Nebuzaradan, cap de la guàrdia, els va deportar a Babilònia.
10 Però Nebuzaradan, cap de la guàrdia, va deixar a la terra de Judà els pobres del poble que no tenien res, i aquell dia els va donar vinyes i camps.
11 I Nabucodonosor, rei de Babilò- nia, havia donat ordres a Nebuzara- dan, cap de la guàrdia, concernent Jeremies, dient:
12 Pren-lo, i tingues cura d’ell, i no li facis cap mal; sinó fes allò que ell et digui;
13 per això va enviar Nebuzaradan, cap de la guàrdia, i Nebuixazban, el Rab-saris, i Nergal-Sarèsser, el Rab- mag, i tots els caps del rei de Babi- lònia,
14 i enviaren i tragueren Jeremies del pati de la presó, i el van lliurar a Guedalià,  ll d’Ahicam,  ll de Xafan, per portar-lo a casa; i s’estava entre el poble.
15 I la paraula de Jahveh vingué a Jeremies, quan estava detingut al pati de la presó, dient:
16 Vés a parlar al cuixita Èbed- Mèlec, i digues: Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Heus aquí, faig venir les meves paraules sobre aquesta ciutat per a mal, i no pas per a bé, i es compliran davant teu en aquell dia.
39:14 Jr 40:5-6 39:16 Jr 38:7
Jeremies 39, 40
17 Però aquell dia jo t’alliberaré –declaració de Jahveh– i no seràs lliurat a la mà dels homes de qui tens por.
18 Perquè jo certament t’alliberaré, i no cauràs per l’espasa, i tindràs la teva pròpia vida com a botí, perquè has con at en mi –declaració de Jahveh.
40
La paraula que fou revelada
a Jeremies de part de Jahveh, després que Nebuzaradan, cap de la guàrdia, l’envià des de Ramà, quan el prengué, mentre estava empresonat amb cadenes, d’enmig de tots els deportats de Jerusalem i de Judà, que anaven deportats a Babilònia.
2 I el cap de la guàrdia agafà Jeremies, i li digué: Jahveh, el teu Déu, va pronunciar aquest mal con- tra aquest lloc.
3 I Jahveh l’ha fet venir, i ho ha complert tal com havia parlat, per- què vau pecar contra Jahveh, i no vau escoltar la seva veu, per això us ha succeït això.
4 I ara, heus aquí, avui t’he des- lligat de les cadenes que tenies a les teves mans. Si et sembla bé de venir amb mi a Babilònia, vine, i tindré cura de tu; i si et sembla ma- lament de venir amb mi a Babilònia, deixa-ho estar; mira, tota la terra és davant teu, vés on et sembli bé i convenient d’anar.
5 Però com que no se’n torna- va, li digué: Torna a Guedalià,  ll d’Ahicam,  ll de Xafan, que el rei de Babilònia ha designat sobre les ciutats de Judà, i viu amb ell entre el poble; o, vés on et sembli convenient d’anar. I el cap de la guàrdia li donà una assignació de queviures, i una recompensa, i el va acomiadar.
6 I Jeremies anà a Guedalià,  ll d’Ahicam, a Mispà, i s’estigué amb
845


   851   852   853   854   855