Page 855 - Biblia Català TBS
P. 855

7 I s’esdevingué, en arribar al mig de la ciutat, que Ixmael, ll de Netanià, –ell amb els seus homes– els va degollar, i els va llançar dins de la cisterna.
8 Però es van trobar deu homes entre ells que digueren a Ixmael: No ens matis, perquè tenim amagatalls ambblatiordiioliimelalcamp. I ell els va deixar, i no els va matar juntament amb els seus germans.
9 I la cisterna, on Ixmael havia llan- çat tots els cadàvers dels homes que havia colpit per causa de Guedalià, era aquella que el rei Asà havia fet excavar, a causa de Baixà, rei d’Israel: Ixmael, ll de Netanià, la va omplir amb els morts.
10 Llavors Ixmael va fer captius tota la resta del poble que era a Mispà: les lles del rei i tot el poble que havia estat deixat a Mispà, que Nebuzaradan, cap de la guàrdia, havia encomanat a Guedalià, ll d’Ahicam. I Ixmael, ll de Netanià, els féu cap- tius, i se n’anà per passar-se als lls d’Ammon.
11 Però Johanan, ll de Caréah, i tots els capitans de les tropes que eren amb ell, van saber tot el mal que Ixmael, ll de Netanià, havia fet;
12 i van prendre tots els homes, i van anar a combatre Ixmael, ll de Netanià, i el van trobar vora l’estany gran que hi ha a Gabaon.
13 I s’esdevingué que, quan tot el poble que era amb Ixmael veié Johanan, ll de Caréah, i tots els capitans de les tropes que eren amb ell, se’n van alegrar.
14 I es girà tot el poble que Ixmael havia fet captiu de Mispà, i se’n tornà, i anà a Johanan, ll de Caréah.
15 I Ixmael, ll de Netanià, s’esca- pà de l’abast de Johanan amb vuit homes, i se n’anà als lls d’Ammon. 16 I Johanan, ll de Caréah, i tots els capitans de les tropes que eren
41:16 funcionaris, literalment: eunucs.
Jeremies 41, 42
amb ell, prengueren tota la resta del poble que havia recuperat d’Ixmael, ll de Netanià, des de Mispà, des- prés d’haver colpit Guedalià, ll d’Ahicam: homes, gent de guerra, i dones i nens i funcionaris, que Johanan havia fet tornar de Gabaon; 17 i se n’anaren, i s’establiren a Gerut-Quimham que és prop de Betlem, per anar a entrar a Egipte, 18 fugint de la presència dels caldeus: perquè tenien por d’ells, ja que Ixmael, ll de Netanià, havia matat Guedalià, ll d’Ahicam, el qual el rei de Babilònia havia designat sobre el país.
42
I tots els capitans de les tro-
pes, i Johanan, ll de Caréah, i Jezanià, ll d’Oixaià, i tot el poble, des del més petit ns al més gran, es van apropar,
2 i digueren al profeta Jeremies: Et preguem que la nostra súplica caigui da- vant teu, i prega per nosaltres a Jahveh, el teu Déu, per tot aquest romanent –perquè hem romàs uns pocs d’entre molts, com els teus ulls ens veuen–;
3 que Jahveh, el teu Déu, ens mos- tri el camí en el qual hem de cami- nar, i allò que hem de fer.
4 I el profeta Jeremies els digué: D’acord: heus aquí, pregaré a Jahveh, el vostre Déu, segons les vostres paraules, i s’esdevindrà que us exposaré tota paraula que Jahveh us respongui, no us amagaré res.
5 I ells digueren a Jeremies: Jahveh sigui testimoni del i ferm entre nosaltres, si no fem segons tota paraula amb la qual Jahveh, el teu Déu, t’envia a nosaltres.
6 Tant si és bona com dolenta, obei- rem la paraula de Jahveh, el nostre Déu, al qual t’enviem; a  que ens vagi bé per haver obeït la veu de Jahveh, el nostre Déu.
7 I s’esdevingué, al cap de deu dies, que la paraula de Jahveh fou revela- da a Jeremies.
847


   853   854   855   856   857