Page 854 - Biblia Català TBS
P. 854

Jeremies 40, 41
ell entre el poble que havia estat deixat a la terra.
7 I quan tots els capitans de les tropes que eren al camp es van assabentar, ells i llurs homes, que el rei de Babilònia havia designat Guedalià, ll d’Ahicam, governador d’aquella terra, i que li havia con at els més pobres de la terra, homes i dones i nens, aquells que no havien estat deportats a Babilònia,
8 llavors vingueren a Guedalià, a Mispà: Ixmael, ll de Netanià, i Johanan i Jonatan, lls de Caréah, i Seraià, ll de Tanhúmet, i els lls d’Efai, el netofatita, i Jezanià, ll del maacatita, ells i llurs homes.
9 I Guedalià, ll d’Ahicam, ll de Xafan, va jurar a ells i a llurs homes, dient: No tingueu por de servir els caldeus; resteu a la terra i serviu el rei de Babilònia, i us anirà bé.
10 I jo, heus aquí, m’estaré a Mispà, per estar al capdavant dels caldeus que vindran a nosaltres; i vosaltres aplegueu el vi i els fruits d’estiu i l’oli, i poseu-lo en les vostres gerres, i resteu a les ciutats que heu escollit.
11 I també tots els jueus que eren a Moab, i els que hi havia entre els lls d’Ammon, i a Edom, i a totes les terres, quan saberen que el rei de Babilònia havia deixat un romanent a Judà, i que havia designat sobre ells Guedalià, ll d’Ahicam, ll de Xafan,
12 llavors tots els jueus van tornar de tots els llocs on havien estat portats, van anar a la terra de Judà, a Guedalià, a Mispà, i van aplegar molt vi i fruits d’estiu.
13 I Johanan, ll de Caréah, i tots els capitans de les tropes que hi havia al camp, vingueren a Guedalià, a Mispà,
14 i li digueren: ¿No saps que Balís, rei dels lls d’Ammon, ha enviat
40:7 2Re 25:22-24 41:1-3 2R 25:25 846
Ixmael, ll de Netanià, a prendre’t la vida? Però Guedalià, ll d’Ahicam, no els va creure.
15 I Johanan, ll de Caréah, va par- lar amb Guedalià en secret, a Mispà, dient: Deixa’m anar, et prego, i col- piré Ixmael, ll de Netanià, i ningú no ho sabrà. ¿Per què t’hauria de prendre la vida, i dispersar tots els jueus que s’han aplegat amb tu, i exterminar el romanent de Judà?
16 I Guedalià, ll d’Ahicam, digué a Johanan, ll de Caréah: No facis tal cosa, perquè és mentida això que dius d’Ixmael.
41
I s’esdevingué, el mes setè,
que vingué Ixmael, ll de Netanià, ll d’Elixamà, del llinat- ge reial, i alguns o cials del rei, i deu homes amb ell, a Guedalià, ll d’Ahicam, a Mispà; i van menjar pa junts allà, a Mispà.
2 I Ixmael, ll de Netanià, s’aixe- cà amb els deu homes que eren amb ell, i van colpir amb l’espasa Guedalià, ll d’Ahicam, ll de Xafan, i feren morir aquell qui el rei de Babilònia havia designat com a go- vernador d’aquella terra.
3 I Ixmael colpí tots els jueus que eren amb ell, amb Guedalià, a Mispà, i els soldats caldeus que es trobaven allà.
4 I s’esdevingué, el segon dia des- prés de matar Guedalià –i ningú no ho sabia–,
5 que uns homes vingueren de Siquem, de Siló i de Samaria, vuitan- ta homes, amb les barbes afaitades, i els vestits esquinçats, i havent-se fet talls a si mateixos, i portaven en llur mà presents i encens per a la casa de Jahveh.
6 I Ixmael, ll de Netanià, sortí a trobar-los des de Mispà, i anava plo- rant; i s’esdevingué, en trobar-los, que els digué: Veniu a Guedalià, ll d’Ahicam.


   852   853   854   855   856