Page 856 - Biblia Català TBS
P. 856

Jeremies 42, 43
8 I cridà Johanan,  ll de Caréah, i tots els capitans de les tropes que eren amb ell, i tot el poble, des del més petit  ns al més gran,
9 i els digué: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel, al qual vosaltres m’heu enviat per presentar la vostra súplica davant d’ell:
10 Si resteu en aquesta terra, llavors us edi caré, i no us destruiré; i us plantaré, i no us arrencaré; perquè em penedeixo del mal que us he fet. 11 No tingueu por davant del rei de Babilònia, del qual teniu por; no tin- gueu por davant d’ell –declaració de Jahveh–, perquè jo sóc amb vosaltres per salvar-vos, i per alliberar-vos de la seva mà.
12 I jo us tindré compassió, i ell es compadirà de vosaltres, i us tornarà a la vostra terra.
13 Però si dieu: No volem habitar en aquesta terra; i no volem obeir la veu de Jahveh, el vostre Déu,
14 dient: No. Sinó que anirem a la terra d’Egipte, on no veurem cap guerra, ni escoltarem el so del corn, ni tindrem gana de pa; i allà habita- rem.
15 Ara, doncs, escolteu la paraula de Jahveh, romanent de Judà: Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Si preneu la decisió d’anar a Egipte, i hi aneu per estar-vos-hi,
16 llavors s’esdevindrà que l’espasa que temeu us atraparà allà, a la terra d’Egipte; i la fam que temeu s’adherirà darrere vostre allà, a Egipte; i allà morireu.
17 I s’esdevindrà que tothom que de- cidirà d’anar a Egipte per estar-s’hi, morirà per l’espasa, per la fam i per la pesta, i no hi haurà cap romanent que s’escapi del mal que portaré sobre ells.
18 Perquè així diu Jahveh dels exèr- cits, el Déu d’Israel: Igual com es va vessar la meva ira i el meu furor sobre els habitants de Jerusalem, així vessaré el meu furor sobre vos-
42:16 Jr 44:13 43:5-7 2Re 25:26 848
altres quan entreu a Egipte; i sereu motiu de maledicció, i de desolació, i d’imprecació, i d’oprobi; i no veureu més aquest lloc.
19 Jahveh us ha parlat a vosaltres, romanent de Judà: No entreu a Egipte. Sapigueu del cert que jo he donat testimoni contra vosaltres avui;
20 perquè heu fet errar les vos- tres ànimes, perquè m’heu enviat a Jahveh, el vostre Déu, dient: Prega per nosaltres a Jahveh, el nostre Déu, i fes-nos saber tot el que et digui Jahveh, el nostre Déu, i ho farem.
21 I avui jo us ho he declarat, però no heu volgut obeir la veu de Jahveh, el vostre Déu, en res d’allò que m’ha enviat a dir-vos.
22 Ara, doncs, sapigueu certament que morireu per l’espasa, per la fam i per la pesta en el lloc on heu volgut anar per estar-vos-hi.
43
I s’esdevingué, quan Jeremies
hagué acabar de parlar a tot el poble totes les paraules de Jahveh llur Déu, totes aquestes paraules amb què Jahveh llur Déu l’havia enviat a ells,
2 que Azarià, fill d’Oixaià, i Johanan,  ll de Caréah, i tots els homes arrogants, van parlar a Jeremies, dient: Això que dius és una mentida! Jahveh, el nostre Déu, no t’ha enviat a dir: No aneu a Egipte per sojornar-hi.
3 Perquè Baruc,  ll de Nerià, t’instiga contra nosaltres, a   de lliurar-nos a la mà dels caldeus, per fer-nos morir o per deportar-nos a Babilònia.
4 I Johanan,  ll de Caréah, i tots els capitans de les tropes, i tot el poble, no van obeir la veu de Jahveh, per romandre a la terra de Judà;
5 i Johanan,  ll de Caréah, i tots els capitans de les tropes, van prendre tot el romanent de Judà, que havia


   854   855   856   857   858