Page 859 - Biblia Català TBS
P. 859

26 Per tant, escolteu la paraula de Jahveh, tots els de Judà que habiteu a la terra d’Egipte: Heus aquí, jo he jurat pel meu gran Nom, diu Jahveh: El meu Nom no serà mai més invo- cat per boca de cap home de Judà en tota la terra d’Egipte, dient: Viu el Senyor, Jahveh!
27 Heus aquí, vetllo sobre ells per amal,inopasperabé;itots els homes de Judà que són a la terra d’Egipte, seran consumits per l’espasa i per la fam,  ns a la seva destrucció.
28 I els qui s’escapin de l’espasa tornaran de la terra d’Egipte a la terra de Judà, pocs en nombre; i tot el romanent de Judà, que ha anat a la terra d’Egipte per sojornar allà, sabrà quina paraula es complirà: si la meva o la d’ells.
29 I això us serà el senyal –declaració de Jahveh–, que us castigaré en aquest lloc, a   que sapigueu que les meves paraules certament es compliran contra vos- altres per a mal.
30 Així diu Jahveh: Heus aquí, lliu- ro el faraó Hofrà, rei d’Egipte, a la mà dels seus enemics i a la mà d’aquells que cerquen la seva vida, tal com vaig lliurar Sedecies, rei de Judà, a la mà de Nabucodonosor, rei de Babilònia, el seu enemic, que cercava la seva vida.
Jeremies 44, 45, 46
construït, i jo arrenco el que he plantat, i jo mateix ho faig en tota la terra.
5 ¿I tu cerques per a tu grans coses? No les cerquis; perquè, heus aquí, jo porto un mal sobre tota carn –declaració de Jahveh–, però et do- naré la teva vida com a botí, en qualsevol lloc on vagis.
2 Referent a Egipte: Contra l’exèrcit del faraó Necó, rei d’Egipte, que era vora el riu Eufrates a Carquemix, que Nabucodonosor, rei de Babi- lònia, colpí l’any quart de Joiaquim,  ll de Josies, rei de Judà.
3 Poseu a punt l’escut petit i l’escut gran, i atanseu-vos a la batalla.
4 Cenyiu els cavalls i munteu, ge- nets; i estigueu dempeus amb els cascos, poliu les llances, poseu-vos les armadures.
5 ¿Per què els he vist espantats, tornant enrere? I els seus poderosos estan esclafats, i han fugit a un refugi, sense girar-se: Terror tot al voltant –declaració de Jahveh.
6 Que el veloç no fugi, que el po- derós no s’escapi: ensoperagan i cauran al nord, vora el riu Eufrates.
7 ¿Qui és aquest que puja com el Nil i les seves aigües s’agiten com els rius?
8 Egipte puja com el Nil, i les seves aigües s’agiten com els rius; i diu: Pujaré, cobriré la terra, destruiré la ciutat i els qui l’habiten.
9 Pugeu, cavalls, i embogiu, carros; que surtin els poderosos de Cuix i Put, que agafen l’escut, i els de Lud, que agafen i tiben l’arc.
10 I aquell dia serà un dia de ven- jança per al Senyor Jahveh dels exèrcits, per venjar-se dels seus ad-
45
de Nerià, quan escrigué aquestes paraules en un llibre per boca de Jeremies, l’any quart de Joiaquim,  ll de Josies, rei de Judà, dient:
2 Així diu Jahveh, el Déu d’Israel, a tu, Baruc:
3 Tu has dit: Ai de mi ara!, perquè Jahveh ha afegit a icció a la meva pena, estic esgotat de gemegar, i no trobo repòs.
4 Així li diràs: Així diu Jahveh: Heus aquí, jo enderroco el que he
La paraula que el profeta
Jeremies parlà a Baruc,  ll
44:30 2Re 25:1-7; Jr 46:25-26 45:1 Jr 32:12; 36:4-10 46:2 Is 19; Ez 29 a 32
46
La paraula de Jahveh que fou
revelada al profeta Jeremies referent a les nacions.
851


   857   858   859   860   861