Page 862 - Biblia Català TBS
P. 862

Jeremies 48
18 Baixa de la glòria, asseu-te asse- degada, habitant  lla de Dibon: per- què el destructor de Moab ha pujat a tu, ha destruït les teves ciutats emmurallades.
19 Posa’t dreta al camí i observa, habitant d’Aroer, pregunta al qui fuig, i a la qui s’escapa, digues: Què ha passat?
20 Moab ha estat avergonyit, perquè ha estat abatut: udoleu i crideu; proclameu per l’Arnon que Moab ha estat destruït,
21 i que el judici ha vingut a la terra de la plana: a Holon, i a Jahas, i sobre Mefàat,
22 i sobre Dibon, i sobre Nebó, i sobre Betdiblataim,
23 i sobre Quiriataim, i sobre Betgà- mul, i sobre Betmeon,
24 i sobre Queriot, i sobre Bosrà, i sobre totes les ciutats de la terra de Moab, les de lluny i les de prop.
25 El corn de Moab ha estat ta- llat, i el seu braç ha estat trencat –declaració de Jahveh.
26 Embriagueu-lo, perquè s’ha enal- tit contra Jahveh; que Moab es rebol- qui en el seu vòmit, i que ell també esdevingui una riota.
27 ¿No era Israel una riota per a tu? ¿Fou trobat entre lladres? Perquè cada cop que parlaves d’ell sacseja- ves el cap.
28 Deixeu les ciutats, i habiteu en el penyal, habitants de Moab; i sigueu com un colom que fa el niu als cos- tats de la boca d’una caverna.
29 Hem escoltat de l’orgull de Moab, és molt orgullós, de la seva altivesa, i de la seva arrogància, i de la seva supèrbia, i de la in or del seu cor.
30 Jo conec –declaració de Jahveh– la seva presumpció, que és no-res, els seus discursos no fan res.
31 Per això, udolaré sobre Moab, cridaré sobre tot Moab, gemegaré sobre els homes de Quirheres.
32 Ploraré per tu amb el plor de Jazer, oh vinya de Sibmà; les teves sarments passaven el mar, arribaven  ns al mar de Jazer: el devastador caigué sobre els teus fruits d’estiu i sobre la teva verema.
33 I l’alegria i el goig ha estat tret del camp fèrtil, i de la terra de Moab; i he fet cessar el vi dels cups; ja no trepitjaran amb crit d’alegria, no s’escoltarà cap crit d’alegria.
34 El clam d’Heixbon s’ha propa- gat  ns a Elalé, i  ns a Jahas; s’ha escoltat la seva veu des de Sóar  ns a Horonaim,  ns a Eglat-Xelixià: perquè també les aigües de Nimrim esdevindran desolacions.
35 I faré cessar a Moab –declaració de Jahveh–, el qui puja a un lloc alt i el qui fa pujar fum als seus déus.
36 Per això el meu cor gemegarà com  autes per Moab, i el meu cor gemegarà com  autes pels homes de Quirheres; perquè s’ha esvaït l’abundància que havia obtingut.
37 Perquè tot cap serà rapat, i tota barba serà tallada; sobre totes les mans hi haurà talls, i sobre els lloms roba de sac;
38 sobre tots els terrats de Moab i en les seves places, tot serà una lamentació: perquè jo he trencat Moab com un atuell desagradable –declaració de Jahveh.
39 Com ha estat abatut! Udoleu! Com girà l’esquena Moab, avergo- nyit. I Moab serà una riota i un horror per a tots al seu voltant.
40 Perquè així diu Jahveh: Heus aquí, volarà veloç com una àguila, i estendrà les seves ales vers Moab.
41 Queriot ha estat capturada, i les forti cacions han estat preses; i el cor dels valents de Moab aquell dia serà com el cor de la dona a igida.
42 I Moab serà destruït com a poble, perquè s’enaltí contra Jahveh.
854


   860   861   862   863   864