Page 870 - Biblia Català TBS
P. 870

Jeremies 51, 52
55 Perquè Jahveh devasta Babilònia, i n’ha suprimit aquella gran cridòria, i rugiran les seves onades com mol- tes aigües, es farà sentir el so de la seva veu.
56 Perquè el devastador ha vingut sobre ella, sobre Babilònia, i els seus valents han estat capturats, els seus arcs han estat trencats; perquè el Déu retribuïdor, Jahveh, certament donarà la paga.
57 I embriagaré els seus prínceps i els seus savis, els seus governadors i els seus prefectes, i els seus pode- rosos; i dormiran un son etern, i no es desvetllaran –declaració del Rei, Jahveh dels exèrcits és el seu Nom. 58 Així diu Jahveh dels exèrcits: Els amples murs de Babilònia, seran totalment arrasats, i els seus alts portals seran cremats amb foc; i els pobles treballaran debades, i les nacions s’hauran cansat per allò que acaba al foc.
59 La paraula que el profeta Jeremies va transmetre a Serià,  ll de Nerià,  ll de Mahseià, quan va marxar amb Sedecies, rei de Judà, a Babilònia, l’any quart del seu regnat. I Serià era l’encarregat de l’allotjament.
60 I Jeremies va escriure en un llibre tot el mal que havia de venir a Babilònia, és a dir, totes aquestes paraules que han estat escrites con- tra Babilònia.
61 I Jeremies digué a Serià: Quan entris a Babilònia, llavors veuràs i llegiràs totes aquestes paraules,
62 i diràs: Jahveh, tu has declarat sobre aquest lloc que el destruiràs, a   que no hi hagi ningú que hi habiti, ni home ni bestiar, perquè sigui una desolació perpètua.
63 I s’esdevindrà que, quan acabis de llegir aquest llibre, hi lligaràs una pedra, i el llançaràs enmig de l’Eufrates,
64 i diràs: D’aquesta manera s’enfonsarà Babilònia, i no s’aixecarà,
52:1 2Re 24:18 52:4 2Re 25 862
a causa del mal que jo portaré sobre ella, i restaran abatuts. Fins aquí les paraules de Jeremies.
52
Sedecies tenia l’edat de
vint-i-un anys quan va co- mençar a regnar, i regnà onze anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Hamutal,  lla d’Irmeià de Libnà.
2 I va fer el que era dolent als ulls de Jahveh, segons tot el que Joiaquim havia fet.
3 Per això la ira de Jahveh vingué sobre Jerusalem i sobre Judà,  ns que els va llançar de davant del seu rostre. I Sedecies es va rebel·lar con- tra el rei de Babilònia.
4 I s’esdevingué l’any novè del seu regnat, el mes desè, en el desè dia del mes, que vingué Nabucodonosor, rei de Babilònia, ell i tot el seu exèr- cit, contra Jerusalem, i van acampar contra ella, i van construir contra ella trinxeres tot al voltant.
5 I la ciutat fou assetjada  ns a l’any onzè del rei Sedecies.
6 El mes quart, el novè dia del mes, lafameragreualaciutat,inohi havia pa per al poble de la terra.
7 Llavors van esbotzar la muralla de la ciutat, i tots els homes de guerra van fugir, i van sortir de nit de la ciutat pel camí del portal entre les dues muralles que hi havia al jardí del rei, i van sortir pel camí de l’Arabà, mentre els caldeus eren davant la ciutat, tot al voltant.
8 I les tropes dels caldeus van per- seguir el rei, i van agafar Sedecies a l’Arabà de Jericó; i totes les seves tropes el van deixar;
9 i van agafar el rei, i el van portar al rei de Babilònia, a Riblà, a la terra d’Hamat, que va pronunciar les sen- tències contra ell.
10 I el rei de Babilònia va matar els  lls de Sedecies davant dels seus


   868   869   870   871   872