Page 871 - Biblia Català TBS
P. 871

ulls; i també va matar tots els nobles de Judà a Riblà.
11 I va cegar els ulls de Sedecies, i el rei de Babilònia el va lligar amb cadenes de bronze, i el va portar a Babilònia; i el va posar a la casa del càstig  ns al dia de la seva mort.
12 I el mes cinquè, el desè dia del mes de l’any dinovè del rei Nabucodonosor, rei de Babilònia, Nebuzaradan, cap de la guàrdia, que era davant del rei de Babilònia, vingué a Jerusalem,
13 i va cremar la casa de Jahveh i la casa del rei, i totes les cases de Jerusalem, i va calar foc a totes les cases grans.
14 I tot l’exèrcit dels caldeus, que era amb el cap de la guàrdia, va en- derrocar totes les muralles al voltant de Jerusalem.
15 I Nebuzaradan, cap de la guàr- dia, va deportar els pobres del poble i el romanent del poble que havia quedat a la ciutat, i els que s’havien passat al rei de Babilònia, i la resta de la multitud.
16 Però Nebuzaradan, cap de la guàrdia, va deixar alguns dels pobres del país com a vinyaters i camperols.
17 I els caldeus van esmicolar les columnes de bronze que hi havia a la casa de Jahveh, i les bases i el mar de bronze que hi havia a la casa de Jahveh, i es van emportar tot el seu bronze cap a Babilònia.
18 També es van emportar els gi- brells de bronze, i les pales, i els ganivets, i els vasos, i les cassoletes, i tots els utensilis de bronze amb què ministraven.
19 I el capità de la guàrdia va pren- dre les conques, i els brasers, i els vasos, i els gibrells, i els lampadaris, i les cassoletes, i les tasses: els d’or com a or, i els de plata com a plata. 20 Les dues columnes, el mar, i els dotze bous de bronze que eren sota
52:11 Ez 12:13
Jeremies 52
les bases, que el rei Salomó havia fet per a la casa de Jahveh: no es podia avaluar el pes del bronze de tots aquests objectes.
21 I referent a les columnes, cada columna feia divuit colzades d’alça- da i l’envoltava un cordó de dotze colzades, i el seu gruix era de quatre dits: eren buides.
22 I tenien al damunt un capitell de bronze, i l’altura de cada capitell era de cinc colzades, i al damunt del ca- pitell hi havia una xarxa i magranes al voltant, tot era de bronze; i la se- gona columna també tenia magranes com aquestes.
23 I hi havia noranta-sis magranes a cada cantó, totes les magranes eren cent al voltant de la xarxa.
24 I el cap de la guàrdia va pren- dre Seraià, el sacerdot principal, i Sefanià, el segon sacerdot, i els tres guardians del llindar.
25 També va prendre a la ciutat un cert funcionari que era supervisor dels homes de guerra, i set homes que veien la cara del rei, que foren trobats a la ciutat, i el principal secretari de l’exèrcit, que reclutava la gent del país, i seixanta homes del poble, que van ser trobats enmig de la ciutat.
26 I Nebuzaradan, cap de la guàr- dia, els va prendre, i els va portar al rei de Babilònia, a Riblà;
27 i el rei de Babilònia els va colpir, i els va matar a Riblà, a la terra d’Hamat; i va deportar Judà del seu propi país.
28 Aquest fou el poble que Nabuco- donosor va deportar: l’any setè, tres mil vint-i-tres jueus;
29 l’any divuitè de Nabucodonosor foren deportades vuit-centes trenta-dues persones de Jerusalem; 30 l’any vint-i-tres de Nabuco- donosor, Nebuzaradan, cap de la guàrdia, va deportar set-cents quaranta-cinc jueus. Totes les perso- nes foren quatre mil sis-centes.
863


   869   870   871   872   873