Page 882 - Biblia Català TBS
P. 882

Ezequiel 3
2 I vaig obrir la meva boca, i em va fer menjar aquell rotlle.
3 I em digué: Fill d’home, fes men- jar el teu ventre, i omple els teus bu- dells amb aquest rotlle que et dono. I el vaig menjar, i era dins la meva boca dolç com la mel.
4 I em digué: Fill d’home, vés, entra a la casa d’Israel, i parla’ls amb les meves paraules.
5 Perquè, no ets enviat a un poble de parla incomprensible i de llenguatge difícil, sinó a la casa d’Israel;
6 ni a pobles nombrosos de parla incomprensible i de llenguatge difí- cil, les paraules dels quals no puguis entendre; si t’hi hagués enviat, ells t’haurien escoltat.
7 Però la casa d’Israel no et voldrà escoltar, perquè no em volen escol- tar a mi: perquè tota la casa d’Israel és dura de front i obstinada de cor.
8 Heus aquí, he fet dura la teva cara contra llurs cares, i obstinat el teu front contra llur front.
9 T’he fet el front com el diamant, més dur que el sílex; no els tinguis por, i no t’espantis davant d’ells, perquè són una casa rebel.
10 I ell em digué: Fill d’home, totes les mes paraules que et parlaré, rep- les en el teu cor i escolta-les amb les teves orelles.
11 I vés, presenta’t als deportats, als  lls del teu poble, i els parlaràs i els diràs: Així diu el Senyor Jahveh. Tant si volen com si refusen d’escoltar.
12 I l’Esperit m’alçà, i vaig escoltar darrere meu el so d’una gran com- moció: Beneïda sigui la glòria de Jahveh des del seu lloc;
13 i el so de les ales dels éssers vivents juxtaposant-se l’una amb l’altra, i el so de les rodes simultà- niament amb ells, i el so d’una gran commoció.
14 Llavors l’Esperit em va alçar i se m’endugué; i me’n vaig anar amb
3:3 Ps 19:10; 119:103 3:12 1Re 18:12; Ft 8:39 874
amargor, amb el meu esperit indig- nat: però la mà de Jahveh era forta sobre mi.
15 I vaig arribar a Tel-Abib, als de- portats que habitaven vora el riu Quebar, i vaig habitar on ells habita- ven, i vaig restar set dies atònit enmig d’ells.
16 I s’esdevingué, al cap de set dies, que la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
17 Fill d’home, jo t’he fet sentinella de la casa d’Israel; per tant, tu escol- taràs la paraula de la meva boca, i els avisaràs de part meva.
18 Quan jo digui al malvat: Certament moriràs. Si tu no l’adverteixes, i no parles per advertir el malvat del seu mal camí a   que visqui, aquell malvat morirà per la seva iniquitat, però requeriré la seva sang de la teva mà.
19 I si tu adverteixes el malvat, però ell no torna de la seva maldat ni del seu mal camí, ell morirà per la seva iniquitat, però tu hauràs alliberat la teva ànima.
20 I si el just s’aparta de la seva justícia, i comet iniquitat, i jo poso un entrebanc davant seu, ell morirà, perquè tu no l’has advertit, morirà en el seu pecat, i no seran recorda- des les seves justícies que havia fet; però requeriré la seva sang de la teva mà.
21 I si tu adverteixes el just perquè el just no pequi, i ell no peca, certa- ment viurà, perquè fou advertit; i tu hauràs alliberat la teva ànima.
22 I la mà de Jahveh vingué sobre mi allà, i em digué: Alça’t, vés a la vall, i allà et parlaré.
23 I em vaig alçar, i vaig anar a la vall; i, heus aquí, allà hi havia la glòria de Jahveh, com la glòria que havia vist vora el riu Quebar. I vaig caure sobre el meu rostre.
3:15 Ps 137:1 3:19 Ft 20:26 3:23 Ez 1:4


   880   881   882   883   884