Page 888 - Biblia Català TBS
P. 888

Ezequiel 9, 10
6 mateu  ns a l’extermini tant el vell com el jove, i la verge, i l’infant, i les dones –però no us apropeu a ningú que porti la marca–, i co- mençareu pel meu santuari. I van començar pels vells que eren davant la casa.
7 I els digué: Contamineu la casa, i ompliu els atris de morts. Aneu-hi! I hi van anar, i els mataven en la ciutat.
8 I s’esdevingué que, mentre ells els mataven, jo estava tot sol, i em vaig prosternar sobre el meu rostre, i vaig cridar, i vaig dir: Ah, Senyor Jahveh, ¿destruiràs tot el romanent d’Israel vessant el teu furor sobre Jerusalem? 9 I em respongué: La iniquitat de la casa d’Israel i de Judà és molt gran, i la terra és plena de sang, i la ciutat és plena de perversitat, perquè diuen: Jahveh ha deixat la terra, i Jahveh no hi veu.
10 I jo també, el meu ull no tindrà pietat, i no tindré compassió: recom- pensaré llur camí sobre llur cap.
11 I, heus aquí, l’home vestit de lli que duia els estris d’escrivent pen- jats a la cintura, tornà la resposta, dient: He fet com m’ho has manat.
4 Llavors la glòria de Jahveh s’elevà per damunt del querubí cap al llin- dar de la casa; i la casa fou omplerta amb el núvol, i l’atri s’omplí de la resplendor de la glòria de Jahveh.
5 I el so de les ales dels querubins s’escoltava  ns a l’atri exterior, com la veu del Déu Totpoderós quan parla.
6 I s’esdevingué que, quan manà a l’home vestit de lli, dient: Pren foc d’entre les rodes, d’entre els queru- bins; llavors ell hi anà, i es posà dret vora la roda.
7 I un querubí va estendre la seva mà d’entre els querubins cap al foc que hi havia entre els querubins, i en va prendre, i en va posar a les mans del que anava vestit de lli, i ell l’agafà i sortí.
8 Llavors va aparèixer en els queru- bins la forma d’una mà humana sota llurs ales.
9 I vaig mirar, i, heus aquí, vaig veure quatre rodes vora els queru- bins, una roda al costat d’un querubí i una altra roda al costat de l’altre querubí, i l’aparença de les rodes era com el color de la pedra de crisòlit. 10 I llur aspecte: les quatre tenien la mateixa semblança, com si una roda estigués enmig de l’altra roda.
11 Anaven avançant sobre els qua- tre costats, no es giraven quan avan- çaven, sinó que es movien en la direcció on mirava el cap; no es giraven quan avançaven.
12 I tot el seu cos, i la seva esquena, i les seves mans, i les seves ales, i les rodes, que tots quatre tenien, eren plenes d’ulls al voltant de les quatre rodes.
13 I es cridava a les rodes, a les meves orelles: La roda!
14 I cada un tenia quatre cares: la primera cara era la cara d’un queru- bí, i la segona cara era la cara d’un home, i la tercera era la cara d’un
10
sobre el cap dels querubins, vaig veure sobre ells com una pedra de sa r, que per la forma semblava un tron.
2 I va parlar a l’home vestit de lli, i li digué: Fica’t enmig de les rodes, per davall del querubí, i omple les teves mans amb carbons de foc d’entre els querubins, i escampa’ls sobre la ciutat. I va entrar davant dels meus ulls.
3 I els querubins s’estaven drets al costat dret de la casa, quan aquell home hi va entrar, i el núvol omplia l’atri interior.
I vaig mirar i, heus aquí, a
l’expansió que hi havia per
9:6 Ap 9:4; Ez 8:11 10:4 1Re 8:10, 11 10:9 Ez 1:15 880


   886   887   888   889   890