Page 89 - Biblia Català TBS
P. 89

posar sobre els egipcis, perquè jo, Jahveh, sóc el qui et guareixo.
27 I arribaren a Elim, on hi havia dotze fonts d’aigua i setanta palme- res datileres, i acamparen allà vora les aigües.
16
Èxode 15, 16
ell. I nosaltres què som? Les vostres murmuracions no són pas contra nosaltres, sinó contra Jahveh.
9 I Moisès digué a Aaron: Digues a tota la congregació dels lls d’Israel: Atanseu-vos davant Jahveh, perquè ell ha escoltat les vostres murmura- cions.
10 I s’esdevingué mentre Aaron par- lava a tota la congregació dels lls d’Israel, que es giraren cap al desert i, heus aquí, la glòria de Jahveh va aparèixer en el núvol.
11 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
12 He escoltat les murmuracions dels lls d’Israel. Parla’ls, dient: Entre els dos vespres menjareu carn, i al matí us atipareu de pa, i sabreu que jo sóc Jahveh el vostre Déu.
13 I s’esdevingué que al vespre puja- ren les guatlles, i cobriren el campa- ment; i al matí hi havia una capa de rosada al voltant del campament.
14 I quan la capa de rosada s’esvaí, heus aquí, sobre la superfície del desert hi havia una cosa menuda, granulosa, menuda com els ocs de gebre sobre el terra.
15 I en veure-ho els lls d’Israel es digueren els uns als altres: Què és això? Perquè no sabien què era allò. I Moisès els digué: Això és el pa que Jahveh us ha donat per menjar.
16 Aquest és el precepte que Jahveh ha manat: Que cadascú n’aplegui segons el seu menjar, un ómer per cap, segons el nombre de les vostres persones. En prendreu per a cadascú que sigui a la seva tenda.
17 I els lls d’Israel ho feren així, i alguns en van aplegar més i d’altres menys.
18 I ho mesuraren amb l’ómer, i al qui n’havia aplegat molt no n’hi sobrà, i al qui n’havia aplegat poc no n’hi mancà. Cadascú n’havia aplegat segons el seu menjar.
19 I Moisès els digué: Que ningú no en deixi per al matí.
I marxaren d’Elim, i tota la
congregació dels lls d’Israel arribaren al desert de Sin, que és entre Elim i Sinaí, el dia quinzè del segon mes després d’haver sortit de la terra d’Egipte.
2 I tota la congregació dels lls d’Israel murmuraren contra Moisès i contra Aaron en el desert;
3 i els lls d’Israel els digueren: Tant de bo haguéssim mort per mà de Jahveh a la terra d’Egipte, quan sèiem vora les olles de carn, quan menjàvem pa ns a atipar-nos, perquè vosaltres ens heu portat en aquest desert per fer morir de fam tota aquesta assemblea.
4 I Jahveh va dir a Moisès: Heus aquí, jo us faré ploure pa del cel, i el poble sortirà i aplegarà cada dia la porció diària, a  de posar-los a prova per veure si caminen en la meva llei o no.
5 I s’esdevindrà el dia sisè, quan prepararin el que s’han d’emportar, que serà el doble del que apleguen cada dia.
6 I Moisès i Aaron digueren a tots els lls d’Israel: Al vespre sabreu que Jahveh us ha fet sortir de la terra d’Egipte;
7 i al matí veureu la glòria de Jahveh, perquè ell escolta les vos- tres murmuracions contra Jahveh. ¿I nosaltres què som, perquè murmu- reu contra nosaltres?
8 I Moisès va dir: Jahveh us donarà aquest vespre carn per menjar, i al matí pa per atipar-vos, perquè Jahveh ha escoltat les vostres mur- muracions que murmureu contra
16:4 Jn 6:31; 1Co 10:3 16:15 “Què és això?” en hebreu: “Man-hu” 16:18 2Co 8:15 16:19 Mt 6:34 81


   87   88   89   90   91