Page 892 - Biblia Català TBS
P. 892

Ezequiel 13, 14
7 ¿No heu vist una visió vana, i no heu anunciat una endevinació mentidera, quan dieu: A rmació de Jahveh, quan jo no he parlat?
8 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Perquè heu parlat vanitat i heu vist mentida, per això, vet aquí que estic contra vosaltres –a rmació del Senyor Jahveh.
9 I estendré la meva mà contra els profetes que veuen vanitat i que en- devinen mentida: no seran al consell del meu poble, i no seran inscrits al registre de la casa d’Israel i no entra- ran a la terra d’Israel. I sabreu que jo sóc el Senyor, Jahveh.
10 Perquè és cert que ells han esgar- riat el meu poble, dient: Pau! Però no hi havia pau. I un construeix un mur, i vet aquí que els altres l’arrebossen amb calç.
11 Digues als qui arrebossen amb calç, que caurà: hi haurà una pluja inundadora –i vosaltres, pedres de calamarsa caureu–, i el vent tempes- tuós l’esbotzarà.
12 I, heus aquí, quan el mur hagi caigut, no us diran: ¿On és l’arrebossat amb que l’havíeu arrebossat?
13 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Faré, en el meu furor, que un vent tempestuós l’esbotzi, i faré venir, en la meva ira, una pluja inundadora, i una calamarsada des- tructora en el meu furor.
14 I enderrocaré el mur que vau arrebossar amb calç, i el deixaré arran de terra, i el seu fonament restarà al descobert: i caurà, i sereu consumits enmig seu. I sabreu que jo sóc Jahveh.
15 I consumaré el meu furor contra el mur i contra aquells que el van arrebossar amb calç, i us diré: El mur ja no hi és, ni tampoc aquells que el van arrebossar:
16 els profetes d’Israel que profe- titzen referent a Jerusalem, i veien una visió de pau per a ella, quan no
13:10 Jr 6:14 884
hi havia pau –a rmació del Senyor Jahveh.
17 I tu,  ll d’home, encara’t contra les  lles del teu poble que profetit- zensegonselseupropicor,iprofe- titza contra elles,
18 i els diràs: Així diu el Senyor Jahveh: Ai de les que cusen amulets per a totes les juntures de les mans, i fan vels de totes mides per al cap, per caçar ànimes! ¿És que voleu caçar les ànimes del meu poble, per mantenir la vostra vida?
19 ¿I em deshonreu davant del meu poble per uns grapats d’ordi, i per uns trossos de pa, per fer morir les ànimes que no haurien de morir, i per mantenir vives les ànimes que no haurien de viure, enganyant el meu poble que escolta la vostra men- tida?
20 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo estic contra els vostres amulets, amb els quals caceu les ànimes com voliaines; i jo els arrencaré dels vostres braços, i enviaré lluny les ànimes, les ànimes que caceu com voliaines.
21 I esquinçaré els vostres vels, i alliberaré el meu poble de la vostra mà, i no serà més com una presa en la vostra mà. I sabreu que jo sóc Jahveh.
22 Perquè heu a igit el cor del just amb la falsedat, el qual jo no volia a igir, i heu enfortit les mans del malvat, a   que no es converteixi del seu mal camí, per mantenir-lo viu; 23 per això no veureu més la falsa visió, i no tornareu a practicar l’endevinació: i alliberaré el meu poble de la vostra mà. I sabreu que jo sóc Jahveh.
2 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
14
I alguns dels ancians d’Israel
van venir a mi, i van seure davant meu.


   890   891   892   893   894