Page 894 - Biblia Català TBS
P. 894

Ezequiel 14, 15, 16
21 Perquè així diu el Senyor Jahveh: Encara molt més, quan jo enviï sobre Jerusalem els meus quatre judicis malignes: l’espasa i la fam i les bèsties salvatges i la pesta, per tallar-ne l’home i l’animal!
22 Tanmateix, vet aquí que serà deixada en ella la resta dels que s’escaparan,  lls i  lles, que els faran sortir; heus aquí, sortiran cap a vosaltres, i veureu llur camí i llurs fets, i us consolareu del mal que he portat contra Jerusalem, de tot el que he portat contra ella.
23 I us consolaran, quan veureu llur camí i llurs fets. I sabreu que no haurà estat pas sense motiu que he fet tot això que li he fet –a rmació del Senyor Jahveh.
15
2 Fill d’home ¿què té de millor la fusta del cep que qualsevol altra fusta; és millor la sarment que la branca que hi ha en els arbres del bosc?
3 ¿N’agafen la fusta per fer-ne algu- na feina? ¿En faran una estaca per penjar-hi qualsevol atuell?
4 Heus aquí, es llança al foc per alimentar-lo. El foc en consumeix els dos extrems, i la part del mig s’ha socarrat. ¿Es podrà apro tar per a alguna feina?
5 Heus aquí, si quan era sencera no se’n podia fer cap feina: encara menys, quan el foc l’hagi consumit i estigui socarrada, se’n podrà fer cap feina.
6 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Com la fusta del cep entre els arbres del bosc, que he llançat al foc per alimentar-lo, així he llançat els habitants de Jerusalem.
7 I posaré el meu rostre contra ells: han sortit del foc, però el foc els con- sumirà. I sabreu que jo sóc Jahveh, quan posi el meu rostre contra ells.
14:21 Ap 6:8 15:2 Ps 80:8; Is 5:1-7 886
8 I faré que la terra sigui desolada, perquè han transgredit greument –a rmació del Senyor Jahveh.
16
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
2 Fill d’home, fes que Jerusalem conegui les seves abominacions,
3 i digues: Així diu el Senyor Jahveh, a Jerusalem: El teu origen i el teu país natal és la terra de Canaan. El teu pare era amorreu, i la teva mare, hittita.
4 Pel que fa al teu naixement, el dia que et van infantar no et van tallar el cordó, ni et van rentar amb aigua per puri car-te, ni et van salar amb sal, ni et van embolcallar amb bolquers. 5 Cap ull no tingué pietat de tu per fer-te qualssevol d’aquestes coses, per compadir-se de tu; sinó que et van llançar a la faç del camp, de fàstic que feia la teva persona, el dia que et van infantar.
a mi, dient:
I la paraula de Jahveh vingué
6 I jo vaig passar prop teu, i et vaig veure removent-te en la teva sang. I et vaig dir quan eres en la teva sang: Viu! Sí, et vaig dir quan eres en la teva sang: Viu!
7 Et vaig multiplicar com el rebrot del camp, i et vas desenvolupar, i et vas fer gran, i esdevingueres molt bonica; els teus pits es van formar i el teu cabell va créixer; però tu esta- ves nua i despullada.
8 I vaig passar prop teu, i et vaig veure, i, vet aquí que el teu temps era el temps dels amors. Llavors vaig estendre la franja del meu vestit sobre tu, i vaig cobrir la teva nuesa: i etvaigferunjurament,ivaigferun pacte amb tu –a rmació del Senyor Jahveh–, i tu vas ser meva.
9 I et vaig banyar amb aigua, i et vaig rentar la sang de sobre, i et vaig ungir amb oli,
10 i et vaig posar vestits brodats, i et vaig calçar amb cuir, i et vaig cenyir de lli  , i et vaig cobrir de seda.


   892   893   894   895   896