Page 910 - Biblia Català TBS
P. 910

Ezequiel 25, 26
10 als  lls de l’est, contra els  lls d’Ammon, i els la donaré en pos- sessió, a   que els  lls d’Ammon no siguin recordats entre les nacions.
11 I executaré els judicis contra Moab. I sabran que jo sóc Jahveh.
12 AixídiuelSenyorJahveh:Pertal com Edom ha pres venjança contra la casa de Judà, i s’han fet del tot culpables, i ells mateixos han pres venjança contra ells.
13 Per això, així diu el Senyor Jahveh: Estendré, doncs, la meva mà contra Edom, i tallaré d’ella homes i bèsties, i la convertiré en una ruïna, des de Teman  ns a Dedan cauran a espasa.
14 I executaré la meva venjança sobre Edom per mitjà del meu poble Israel, i faran a Edom segons la meva ira, i segons el meu furor, i coneixeran la meva venjança –a rmació del Senyor Jahveh.
15 Així diu el Senyor Jahveh: Com que els  listeus s’han pres la ven- jança, i s’ha revenjat cruelment amb menyspreu de l’ànima, destruint per una enemistat antiga.
16 Per això, així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, estendré la meva mà contra els  listeus, i tallaré els quereteus, i destruiré la resta dels qui habiten a la vora del mar.
17 I faré contra ells gran venjança amb furioses reprensions, i ells sa- bran que jo sóc Jahveh, quan executi la meva venjança contra ells.
oh Tir, i faré pujar contra tu moltes nacions, com el mar fa pujar les seves onades.
4 I destruiran les muralles de Tir, i enderrocaran les seves torres:  ns la pols n’escombraré, i en faré una roca pelada.
5 Serà un estenedor de xarxes enmig del mar, perquè jo he parlat –a rmació del Senyor Jahveh–, i esdevindrà com un espoli per a les nacions.
6 I les seves  lles, que són al camp, seran mortes amb l’espasa. I sabran que jo sóc Jahveh.
7 Perquè, així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo porto des del nord, contra Tir, Nabucodonosor, rei de Babilònia, rei de reis, amb cavalls i carros i genets i una munió de gent i un poble nombrós.
8 Matarà amb l’espasa les teves  lles que són al camp, i farà una forti cació contra tu, i aixecarà un terraplè contra tu, i alçarà un escut contra tu.
9 I posarà els ariets contra els teus murs, i enderrocarà les teves torres amb els seus pics.
10 Per la multitud dels seus cavalls et cobrirà llur pols, pel soroll dels genets i de les rodes i dels carros, tre- molaran els teus murs, quan entrarà pels teus portals com s’entra en una ciutat arrasada.
11 Amb les peülles dels seus cavalls trepitjarà tots els teus carrers: ma- tarà el teu poble amb l’espasa, i els monuments de la teva força cauran a terra.
26
raula de Jahveh vingué a mi, dient:
2 Fill d’home, com que Tir ha parlat contra Jerusalem: Ah! Està trencada aquella que era les portes dels po- bles. S’ha girat vers mi, m’enriquiré, ara que ella està desolada.
3 Per això, així diu el Senyor Jahveh: Vet aquí que estic contra tu,
I s’esdevingué que l’any onzè,
I espoliaran la teva riquesa, i sa-
el primer dia del mes, la pa-
12
quejaran les teves mercaderies; i en- derrocaran els teus murs, i destruiran les teves cases desitjables; i posaran les teves pedres i la teva fusta i la teva pols enmig de les aigües.
13 I faré aturar el soroll de les teves cançons, i el so de les teves cítares no s’escoltarà mai més.
25:12-14 Is 34; Jr 49:7-22 25:15-17 Is 14:29-31; Jr 47 26:2 Is 23; Mt 11:21, 22 902


   908   909   910   911   912