Page 911 - Biblia Català TBS
P. 911

14 I faré de tu una roca pelada, seràs un estenedor de xarxes: mai més no seràs reconstruïda, perquè jo, Jahveh, he parlat –a rmació del Senyor Jahveh.
15 Així diu el Senyor Jahveh, a Tir: ¿No tremolaran les illes a causa del soroll de la teva caiguda, quan ge- meguin els ferits, quan s’estengui la matança enmig teu?
16 Llavors tots els prínceps del mar baixaran dels seus trons, i es trauran els seus mantells, i es despullaran dels seus vestits brodats: es vestiran d’esglai, seuran a terra, i s’estremiran sense parar, i restaran astorats per causa teva.
17 I elevaran una complanta sobre tu, i et diran: Com has estat destruïda, aquella que era habitada per gent que ve des dels mars! La ciutat lloada, que era poderosa en el mar, ella i els seus habitants, que imposaven el seu terror a tots els seus habitants.
18 Ara s’estremiran les illes el dia de la teva caiguda; sí, les illes que són al mar s’esglaiaran a causa de la teva  .
19 Perquè així diu el Senyor Jahveh: Quan hauré fet de tu una ciutat en- runada, com les ciutats que no seran habitades, quan hauré fet pujar con- tra tu l’abisme, i t’hauran cobert les grans aigües,
20 llavors et faré davallar amb aquells que baixen a la fossa, amb el poble d’antic, i et faré habitar en les parts inferiors de la terra, entre les ruïnes d’antic, amb aquells que baixen a la fossa, a   que mai més no siguis habitada; i posaré un ornament a la terra dels vivents.
21 Et faré motiu de terror, i ja no existiràs; i et cercaran, i no et troba- ran mai més –a rmació del Senyor Jahveh.
Ezequiel 26, 27
27I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
2 I tu,  ll d’home, aixeca una com- planta sobre Tir.
3 I diràs a Tir, que habita a les en- trades del mar, que mercadeja amb els pobles de moltes illes: Així diu el Senyor Jahveh: Oh Tir, tu has dit: Jo sóc de perfecta bellesa.
4 En el cor dels mars hi ha les teves fronteres, els teus constructors van perfeccionar la teva bellesa.
5 Amb xiprers de Senir van cons- truir tots els teus taulons; van pren- dre cedres del Líban per fer-te el pal major;
6 amb alzines de Basan, van fer els teus rems; van fer el teu banc d’ivori amb fusta de boix de les illes de Quitim.
7 La teva vela era de lli   brodat d’Egipte, per tal que et servís de senyera; el teu tendal era de blau i porpra de les illes d’Elixà.
8 Els habitants de Sidó i d’Arvad eren els teus remers: els teus savis que hi havia en tu, oh Tir, eren els teus pilots.
9 Els ancians de Guebal i els seus experts eren en tu per reparar els teus esvorancs; tots els vaixells del mar i els seus mariners eren en tu per comerciar amb les teves merca- deries.
10 Soldats de Pèrsia i de Lud i de Put eren al teu exèrcit com a homes de guerra: en tu penjaven l’escut i el casc, ells et donaven el teu honor.
11 Els  lls d’Arvad amb el teu exèr- cit eren sobre els teus murs al vol- tant, i els de Gammad eren a les teves torres: penjaven els seus escuts sobre els teus murs al voltant, ells van per- feccionar la teva bellesa.
12 Tarsis comerciava amb tu per l’abundància de tota mena de ri- quesa: amb plata, ferro, estany i plom pagava les teves mercaderies.
903


   909   910   911   912   913